ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,09.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети декември                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1890 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.С.С., редовно призован, се явява лично и с адвокат В., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника - изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, редовно призован, няма представител

 

АДВОКАТ В. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” с изх.№02-020-6500/5900/5947 от 13.08.2014г.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от процесуалния представител на ответника, с която не възразява да бъде даден ход в отсъствието на представител на ответника и прави доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да бъде извършена от вещото лице геодезист. Към експертизата са поставени пет въпроса, конкретно формулирани в молбата.

 

АДВОКАТ В. – Поддържам жабата. Липсват факти и правни основания за издаването на обжалвания акт. По отношение на искането от страна на ответната страна за съдебно-техническа експертиза - не възразявам за извършването на такава, като моля, освен тези въпроси, да бъде допуснат още един въпрос и вещото лице да отговори на него.

Въпросът е: Процесните площи поддържани ли са в добро земеделско състояние, като в тази връзка вещото лице извърши необходимите справки по снимковия материал във Фонд „Земеделие” и Общинска служба „Земеделие” гр.Карнобат, както и да извърши проверка на площите и на място.

Други искания по доказателствата нямам.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, съгласно опис на л.4 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.26.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с представените по делото доказателства, като извърши справка в отдел „Директни плащания за площ” към ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция и Централното управление, както и в Общинска служба „Земеделие” Карнобат, да даде заключение по формулираните от ответника въпроси, с нарочна молба депозирана за днешното съдебно заседание, както и на въпроса поставен от процесуалния представител на жалбоподателя и посочен по-горе в протокола.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 280лв. вносими от ответника и от жалбоподателя при следните съотношения – 230 лв. следва да бъда внесени в 7-дневен срок от съобщаването от ответника по сметка на Административен съд гр.Бургас, а 50 лв., в същия срок, да бъдат внесени от жалбоподателя. УКАЗВА на страните, че в този срок следва да депозират доказателство за внесения депозит

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж.Д.С.С., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

ДАВА възможност на двете страни, в едномесечен срок от днес, да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.03.2015г. от 11.10ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: