ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести април                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 188 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.47 часа се явиха:

 

За жалбоподателя- Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури се явява юрисконсулт А..

За ответника- Комисия за защита от дискриминация не се явява представител, редовно уведомен.

Заинтересованата страна Н.Г.Х. се явява лично и с адвокат А.Ж. от САК, надлежно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури против Решение № 448/10.11.2016г. по преписка № 297/2015 г. на трети заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация.

По делото е постъпила административната преписка.

Ответната страна е представила писмено становище за неоснователност на жалбата. Становище е постъпило и от заинтересованата страна Н.Х., който моли да бъде оставена без уважение жалбата на ИАРА.

СЪДЪТ указва на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, в т.ч. че принципът на равно третиране не е нарушен.

 

 

Юрисконсулт А.: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства.

Адвокат Ж.: Оспорваме жалбата, като считаме, че тя е неоснователна. Поддържам и становището по жалбата, което сме представили. Спорът е правен. Представяме заповеди, от които ще се види, че възнаграждението на служители, назначени на същата длъжност, е с 1/3 по-високо от това на моя доверител. Мога да твърдя, че няма в структурата на ИАРА друг служител със същите функции, който да има по-ниска заплата от тази на моя доверител, дори и да има по-ниска заплата, посочена от тази на другите служители.

Заинтересованата страна Х.: Моят случай е по-различен, тук говорим за една поредица от дискриминации, доказателства за което дадохме. От 2009г. до 2017г. имам три възстановявания и три уволнения. През 2015 съм работил от 02.04. до 15.04.2015г. След възстановяването ми, веднага ме уволняват. През тези години съм имал работа, работил съм в КЕВР, както и на други места. Конкретно към казуса- спорът в този случай е във връзка с неактулизиране на възнаграждение на основание постановление на Министерски съвет от 01.07.2012г. Нито при едно от възстановяванията ми на работа, не пожелаха да направят такова актуализиране и във всичките актове едно и също е определеното ми възнаграждение, такова, каквото е от 2009г.

Юрисконсулт А.: Със заповед № ЧР-70/19.03.2011г., която се съдържа в преписката, на Х. е определено месечно възнаграждение в размер на 536 лева. Със заповед ЧР-36/30.01.2014г. му е определено основно месечно възнаграждение в размер на 740 лева. Този размер не е минималният размер по Наредбата. Мисля, че беше от 520 до 1100 лева. Служителят не е атестиран.

Заинтересованата страна Х.: В цитираната заповед, за която говори юрисконсултът, става въпрос за определено възнаграждение на страните, където е посочено основно и допълнително възнаграждение за прослужено време. Сумарно се получава 740 лева. Това не е размерът на основното, а на брутното възнаграждение.

Юрисконсулт А.: Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

Адвокат Ж.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ.

 

Юрисконсулт А.: Уважаема госпожо съдия, моля да отмените решение № 448/10.11.2016г. Комисия за защита от дискриминация и на осн. чл.22, ал.1 от АПК, да постановите друго решение, с което да отхвърлите жалбата на Н.Г.Х.. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки, както и моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Адвокат Ж.: Моля да потвърдите изцяло постановеното решение на Комисия за защита от дискриминация като правилно и изцяло мотивирано, въз основа на събраните по преписката и по делото доказателства. Към настоящия момент от жалбоподателя не бяха представени доказателства, които да обърнат доказателствената тежест в процеса и които да водят до други правни изводи във връзка с настоящия спор. Безспорно от комисията е установено, че моят доверител е неравно третиран в нарушение на чл. 14, ал.1 от ЗЗД по отношение на други служители. От изказването на процесуалния представител на жалбоподателя и от представените доказателства се вижда, че възнагражденията на други служители са били определяни максимално, докато на моя доверител възнаграждението е под минимума. Въпросът е, че фактически няма никакви законови основания за третирането по този начин на моя подзащитен, освен подаването на много жалби и дела. Жалбоподателят всячески желае да изгони моя подзащитен от тази служба, като го дискриминира постоянно. Затова смятам, че така обобщените изводи в решението са изцяло правилни за неравно третиране и в тази връзка считам, че това решение следва да бъде потвърдено като правилно и изцяло мотивирано, в изпълнение на процесуалния и материалния закон и за това моля да бъде потвърдено, като присъдите разноски и разноски за адвокат. Установи се още, че самият административен орган, директорът, не е прилагал постановлението, което е задължително за всички държавни служители, а именно ПМС 129/29.06.2012г. и е бездействал и не е съобразявал своите актове и то не е приложено спрямо моя доверител. Считаме още, че е налице очевидно неравно третиране. Моля да потвърдите решението на Комисията за защита от дискриминация и да ми предоставите  срок за писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: