ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 21.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и първи април                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 188 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят И.Б.Т. - редовно уведомен, се представлява от адв. Т. с пълномощно по делото.

         За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно уведомен се явява юк. М. – представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на И.Б.Т. срещу ревизионен акт издаден от ТД на НАП Варна, с който на жалбоподателя са определени задължения по чл.48 от ЗДДФЛ за данъчни периоди 2007 и 2008 година.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА и поискана с жалбата съдебно-счетоводна експертиза  със задачи формулирани на л.11 от делото.

 

         Адв. Т.: Поддържам жалбата на изложените основания. Моля да приемете административната преписка. Моля да допуснете поисканата съдебно-счетоводна експертиза. Моля да допуснете до разпит при режим на водене в следващото съдебно заседание трима свидетели за установяване на обстоятелства относно предаването на паричните суми по предварителен договор от 10.12.2006г., както и относно произхода на сумите. Свидетелите са Г.Ж. - страна купувач по процесния предварителен договор, който ще установява произхода на паричните му средства и начина на съхраняването им и предаването на паричните средства. Е.К. – свидетел присъствал при предаването на сумите. Н.Н. – предоставил на Г.Ж. през 2004г. парична сума от *****d  лв. на него е извършена насрещна проверка и е предоставил доказателство - договор за кредит. 

 

         Юк. М.: Оспорваме жалбата.

         Относно искането за съдебно-счетоводна експертиза - по така зададените въпроси в жалбата, отговорите не изискват специални знания и в тази връзка считам, че назначаването на такава експертиза е ненужно, тъй като се  касае за прости аритметични действия и прилагане на съответната ставка от закона.

         Относно искането за допускане на свидетели – считам, че за твърдените факти следва да са съставени документи, а относно доказване на договори чл.164, ал. 2 ГПК изрично забранява доказването на тези факти да става със свидетелски показания.

 

         РЕПЛИКА на адв. Т.: По отношение на съдебно-счетоводната експертиза, действително е изчислителна, но изчисленията са трудоемки – отнасят се до салда в два периода. Необходими е назначаване на вещо лице. Свидетелските показания са допустими, тъй като от свидетелите Г.Ж. и Н.Н. са поискани писмени обяснения в хода на ревизията, като съгласно чл.158, ал.1 от ДОПК в съдебното производство се допускат свидетелски показания.

 

         Предвид изявленията на страните и техните уточнения в днешното съдебно заседание, съдът счита следното:

 

         Искането за допускане до разпит на трима свидетели е частично основателно. В днешното съдебно заседание процесуалният представител   на жалбоподателя заяви, че със свидетеля Г.Ж. ще се установява произхода на паричните средства на жалбоподателя, тяхното предаване от Ж. на жалбоподателя, както и начина на съхраняването им от третото лице, посочено като свидетел. Със свидетеля Е.К. бе заявено на практика установяването на същите обстоятелства, а именно факта на предаването на сумата от Г.Ж. на И.Т..

         Съдът счита, че разпита на свидетеля Е.К. е безпредметен, ако факта на предаването на сумата бъде установен с показанията на Г.Ж..

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит при довеждане като свидетели Г.Ж. и Н.Н..

ПРИЕМА административната преписка по делото.

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза със задачите формулирани на л.11 от делото.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице С.В.А..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас в размер на 300,00 лева.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.06.2015 година от 14,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: