Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              20.08.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на дванадесети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Станимира Друмева

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 188 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Блу комерс” ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от С.А.А. – управител против решение № 180/18.11.2011г., постановено по НАХД № 469/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево, с което е потвърдено издаденото от изпълнителния директор на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” гр. София наказателно постановление № 20-2001540/15.08.2011г., с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), на дружеството-касатор е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като постановено при неправилно установена фактическа обстановка и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – изпълнителния директор на ИА „ГИТ” гр. София не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр. Царево е образувано по жалба на „Блу комерс” ЕООД против наказателно постановление № 20-2001540/15.08.2011г., издадено от изпълнителния директор на ИА „ГИТ” гр. София, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева на основание чл. 416, ал. 5 от КТ за нарушение на чл. 63, ал. 2 от същия нормативен акт. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Царево е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, като АУАН е съставен в изискуемия срок и е надлежно подписан от съставителя, свидетелите и представителя на нарушителя и в него подробно и обосновано са изложени данни във връзка с констатираното нарушение. Наказателното постановление е издадено при спазване изискванията на закона и съдържа необходимите реквизити. Наказанието правилно е определено в размер на минимума предвиден в закона..

 

Решението на Районен съд – Царево е неправилно и следва да бъде отменено.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съгласно разпоредба на чл. 63, ал. 2 от КТ работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1, сред които е и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от ТД на НАП. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция за работодателя, която е регламентирана в чл. 414, ал. 3 от КТ - имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 лева до 15 000 лева. Според нормата на чл. 415в от КТ (в редакцията към датата на констатиране на нарушението), за нарушение, което може да бъде отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателя се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 100 до 300 лева.

В конкретния случай е безспорно установено, че дружеството в качеството му на работодател е сключило трудов договор № 37/21.07.2011г. с Й.Н.С. и към момента на проверката – 18,35 часа на 20.07.2011г., не й е връчил копие от уведомлението по чл. 63, ал. 2 от КТ. От приложената по делото справка за приетите и отхвърлени уведомления с вх. № 2238811323849/21.07.2011г., издадена от Национална агенция за приходите обаче, се установява, че са подадени данни за регистриране на трудовия договор, макар в жалбата да се сочи, че такъв не е сключван въобще. С оглед на това сезираният съдебен състав намира, че районния съд е достигнал до неправилния извод относно неприложимостта на нормата на чл.415в от КТ. На практика действително „Блу комерс” ЕООД  в качеството му на работодател е осъществил от обективна страна нарушението, за което е ангажирана отговорността му, като е допуснал да полага труд на 20.07.2011г. Й.Н.С., преди да й предостави екземпляр от сключен трудов договор и копие от уведомлението, надлежно заверено в териториалната дирекция на НАП. Нарушението е правилно установено по реда на Кодекса на труда, от компетентните за това органи и в изискуемата форма. В същото време се установява, че нарушението е отстранено в първия възможен момент след установяването му, чрез изпълнението на задължението, и то преди започване на административно-наказателното производство със съставения АУАН, а именно в първия ден на проверката. Тези обстоятелства не се оспорват от административнонаказващия орган.

Предвид горната фактическа обстановка, настоящия съдебен състав намира, че в конкретния случай са били налице предпоставките за прилагане на привилегирования състав на чл. 415в от КТ, поради което, наказващия орган е следвало да се съобрази с установените обстоятелства и сам да приложи нормата на чл. 415в от КТ. В този смисъл е и Тълкувателно решение № 3/10.05.2011г. на ВАС, съгласно което, разпоредбата на чл. 415в от КТ представлява привилегирован състав, приложим в хипотезата на налагане на санкция за нарушенията, изрично упоменати в чл. 414, ал. 3 от същия кодекс.

 С оглед обстоятелството, че районния съд не е съобразил и не е приложил задължителното за прилагане Тълкувателно решение № 3/10.05.2011г. на ВАС, първоинстанционното съдебно решение като неправилно следва да се отмени. Предвид частичната основателност на касационната жалба, този състав следва да измени размера на наложеното наказание, като намали същия.

 

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 180/18.11.2011г., постановено по НАХД № 469/2011г.  по описа на Районен съд – гр. Царево,

 

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 20-2001540/15.08.2011г. на изпълнителния директор на ИА „ГИТ” гр. София против „Блу комерс” ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от С.А.А. – управител в частта му относно размера на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение по чл.63, ал.2 от КТ, на основание чл.415в от КТ НАЛАГА на посоченото дружество имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.