ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 Номер 1770                        дата 25 юли 2018год.              град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХVІ-ти състав,  

в закрито заседание на 25 юли 2018год.,  в следния състав:

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                           2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар:………………..

Прокурор:……………….

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 1889 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Т.С.З. *** против протоколно определение № 1038/03.07.2018г., постановено по НАХД № 2700/2018г. на Районен съд Бургас, с което съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбата на касатора против издадения електронен фиш серия К № 1558493 издаден от ОД на МВПР Бургас е подадена извън установения 14-сдневен срок по чл.189, ал.8 от ЗДвП.

Частният жалбоподател възразява, че е представил декларация, в която посочва друго лице като водач на автомобила, поради което счита, че неправилно съдът е приел, че срокът за обжалване на фиша започва да тече от датата на неговото връчване. 

Частната жалба е основателна, като решаващият съд е постановил определение за прекратяване на производството без да е събрал всички релавантни за преценката данни за спазване на срока за обжалване на електронния фиш.

От приложените по делото писмени доказателства съдът е приел, че процесният електронен фиш е бил връчен на жалбоподателя на дата 23.08.2017г., като позовавайки се нормата на чл.189, ал.8, предл.1-во от ЗДвП е приел, че 14-дневния срок за обжалване е изтекъл, предвид обстоятелството, че жалбата е подадена пред съда на дата 06.06.2018г.

Определението е неправилно.

Действително процесният електронен фиш е връчен на касатора на дата 23.08.2017г.

Видно от писмо с рег. № 769000-14679/30.08.2017г. на началник Сектор ПП в ОД на МВР Бургас жалбоподателят е изпратил декларация вх. № 769000-14679/2017г., която не е приложена по делото въпреки неговото настояване съдът да я изиска от наказващия орган. От съдържанието на писмото става ясно, че тази декларация касае множество електронни фишове, измежду които и процесния с № 1558493, която е била придружена с договор за наем на процесното МПС и вероятно с която лицето е оспорило, че не е управлявало автомобила на процесната дата. В това писмо наказващият орган е посочил, че въз основа на тази декларация и доказателството към нея не може да пристъпи към анулиране на електронния фиш, поради което той остава задължение за жалбоподателя.

Посоченото писмо следва да се възприеме като отказ на наказващия орган да анулира издаден електронен фиш по смисъла на чл.189, ал.7 от ЗДвП, като е видно, че отказът е издаден по повод възражение по смисъла на алинея 6 на същата правна норма. В този случай, действително е приложима хипотезата на чл.189, ал.8 от ЗДвП, на която съдът се е позовал, но не първото предложение на нормата, а второто - Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по ал. 6 - в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша. В този случай съдът е следвало да събере доказателства кога е бил уведомен жалбоподателят за отказа на наказващия орган да анулира издадения фиш, т.е. да събере доказателства кога е било съобщено писмо с рег. № 769000-14679/30.08.2017г. на началник Сектор ПП в ОД на МВР Бургас и в зависимост от това съобщаване да се направи извод дали жалбата е просрочена или не. Т.е. срокът следва да се брои не от връчване на електронния фиш, както е приел съда, като е приложил предл. първо на чл.189, ал.8 от ЗДвП, а срокът следва да се брои в хипотезата на второто предложение -  ……а когато е направено възражение по ал. 6 - в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша. В този смисъл налице е необходимост да се съберат допълнителни доказателства в посочения смисъл, съобразно които да се преценява срочността на жалбата.

Обжалваното определение следва да се отмени като делото се върне за продължаване на съдопроизводствените действия, съобразно изложените мотиви, поради което Административен съд Бургас

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение № 1038/03.07.2018г., постановено по НАХД № 2700/2018г. на Районен съд Бургас.

ВРЪЩА делото на Районен съд Бургас за продължаване на производството съобразно указанията, съдържащи се в мотивите на настоящия съдебен акт.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: