ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 13.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети февруари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1889 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:50 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.И., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К.Д., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т.Ж., с представено пълномощно по делото.

В залата се явяват вещите лица  В.М. и С.И..

 

По хода на делото:

          АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № Р-02000216009500-091-001/07.04.2017г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 152/29.06.2017г. на директора на дирекция Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при ЦУ на НАП.

В съдебно заседание на 03.10.2017г. съдът допусна извършването на съдебно-оценъчна и съдебно-счетоводна експертизи съответно от вещото лице С.И. и В.М.. На 11.12.2017г. вещото С.И. представи извършената от него съдебно-оценъчна експертиза, а насроченото открито съдебно заседание на 19.12.2017г. беше отложено по негово искане и заради необходимостта от изготвянето на съдебно-счетоводната експертиза. Вещото лице В.М. представи своята експертиза на 06.02.2017г.

 

          АДВ. Д.: Нямам възражение да се изслушат изготвените експертизи.

          ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Имам възражение за изслушването на за втората експертиза, тъй като същата не е в срок.

          АДВ. Д.: Предоставям на съда.

 

          Съдът предвид обстоятелството, че съдебно-счетоводната експертиза не е представена в изискуемия едноседмичен срок, намери, че в днешно съдебно заседание следва да бъде изслушана единствено съдебно-техническата експертиза, след което да бъде отложено делото за друга дата, с оглед необходимостта от спазване на срока по чл. 199 от ГПК.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-оценъчна експертиза, на което СНЕМА самоличност както следва:

          С.Ж.И. – ** г., български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

          АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

          ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че същото не е относимо към предмета на спора.

 

          Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице по изготвената съдебно-оценъчна експертиза, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лв., платими в рамките на внесения депозит.(изд. Р.К.О. на 13.02.2018 г. – 350 лв.)

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля Ви да приемете като доказателство по делото ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г., която е предмет на спора. Видях, че същата не е в кориците на делото, а е цитирана в заключението на вещото лице, което ще бъде изслушвано.

          АДВ. Д.: Нямам възражение да бъде прието представеното писмено доказателство.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представената в днешно съдебно заседание Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, както и представеното от ответника в предходно съдебно заседание удостоверение по чл. 24 от ЗЕДЕП.

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.02.2018 г. от 10.40 часа, за която дата страните и вещото лице М. се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.56 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: