ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми февруари                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 1889 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 11:19 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.И., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К.Д., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т.Ж., с представено пълномощно по делото.

В залата се явява вещото лице  В.М..

 

По хода на делото:

          АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № Р-02000216009500-091-001/07.04.2017г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 152/29.06.2017г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при ЦУ на НАП.

Предходното открито съдебно заседание на 13.02.2018г. беше отложено, защото експертизата на вещото лице М. беше представена по делото един ден след необходимия срок на страните за запознаването им.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

В.Д.М. – ** години, български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Във връзка с отговора Ви на въпроси 1, 2, 3 където сте посочили счетоводните статии, които следва ако лицето е водило счетоводство да се поемат, посочили сте че към датата на придобиване 12.05.2009 г. съответните апартаменти е следвало да се заприходят съгласно посочените на стр. 6 от заключението сметки - по дебита на сметка 203, дебит сметка 304 и кредит сметка 709. По дебита на сметка 203, съответно дебит сметка 304 и към кредита на сметка 709 - други приходи, посочили сте, че стойността, по която следва да се заприходят, това е стойност равна на СМР за тези имоти. Вие видяхте ли, като разгледахте документите находящи се в делото и в ревизираното лице, дали същото има извършени плащания към строителната фирма за извършване на СМР за тези имоти?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В документите, които бяха приложени по делото не намерих такива данни, но искам да кажа, че въпросът не беше зададен по този начин и нямаше как да се разпростра върху него.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Това означава ли, че  във връзка с отговорите на въпроси 1, 2 и 3 в табличен вид, в колона 8 „стойност на СМР“ касае само експертното заключение по съдебно-техническата експертиза?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, касаят експертното заключение по съдебно-техническата експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам други въпроси към вещото лице. Считам, че във връзка с отговорите на въпроси 1, 2, 3 не сме съгласни с изводите на вещото лице, като може би в отговорите на въпроси 2 и 3 са нарочно представени като за облагаем доход за 2010 г. Следва да се включи и стойност на СМР, за които по делото няма спор, че лицето не разполага с документи удостоверяващи, че същото е заплатило извършването им на строителната фирма, на която е учредено правото на строеж. Във връзка с отговора на въпрос № 1, както е посочило вещото лице, независимо дали съответства апартамент или ще бъде заведение по дебит сметка 203 или дебит на сметка 304, то кредитирането на сметка 709 следва да е със справедливата стойност. В тази връзка има изложени мотиви в решението на директора на Дирекция „ОДОП“ – Бургас. На въпроси 6 и 7 така, както са зададени от адвокат Д., са неотносими.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице В.М., като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лв., от които внесени като депозит 350 лв., а за остатъка от 150 лв. ОСЪЖДА жалбоподателя П.И.И. да ги плати в 3-дневен срок от днес, по сметка на съда. (изд. РКО – 350 лв. – 27.02.2018 г.)

 

АДВ. Д.: Няма да соча доказателства. Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Д.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата, като отмените изцяло ревизионния акт. Подробни мотиви ще изложа в писмена защита, в указан от съда срок, като в днешно съдебно заседание с оглед изслушаната съдебно-счетоводна експертиза и с оглед представените отговори по отношение на въпрос 1, 2 и 3 така, както сме ги задали, това е тезата на жалбоподателя, която сме развили с нашата жалба. Искам да кажа, че въз основа на едни и същи факти и обстоятелства НАП, чрез ревизионния акт и вещото лице отговаряйки на задачите на експертизата, стигат до различни правни изводи. В този смисъл считаме, че нашият извод е правилен и законосъобразен.

Претендираме направените съдебно-деловодни разноски в размер на 3860 лв., за което представям списък по чл. 80 от ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Поддържам становището, че жалбата е неотносима съобразно паричния поток.

Моля при постановяване на решението да вземете предвид подробните мотиви изложени в решението на директора на Дирекция „ОДОП“ – Бургас.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 2100 лв., като адвокатското възнаграждение е прекомерно и трябва да се равни на юрисконсултското, което по Наредба за минималните адвокатски възнаграждения следва да е също в размер на 2100 лв.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

  СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: