ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети декември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1889 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 11:00 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.И., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К.Д., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т.Ж., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице В.М..

Не се явява вещото лице С.И., от който е постъпила молба с искане делото да бъде отложено за по-късна дата, поради възникнали служебни и лични ангажименти.

 

По хода на делото:

          АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № Р-02000216009500-091-001/07.04.2017г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 152/29.06.2017г. на директора на дирекция Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при ЦУ на НАП.

В съдебно заседание на 03.10.2017г. съдът допусна извършването на съдебно-оценъчна и съдебно-счетоводна експертизи съответно от вещите лица С.И. и В.М., както и даде възможност на ответника да представи посочено удостоверение по чл. 24 от ЗЕДЕП. Съдът взе предвид и общото становище на страните първо да се извърши оценъчната експертиза, а след това счетоводната.

На 04.10.2017г. ответникът представи удостоверението по чл. 24 от ЗЕДЕП, а на 11.12.2017г. вещото лице С.И. представи и извършената от него съдебно-оценъчна експертиза.

 

АДВ. Д.: Считам, че вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза преди изслушване на съдебно-оценителската експертиза може да работи, тъй като оценителската експертиза вече е в кориците на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Предоставям на съда дали да започне да работи вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза, защото не знам как ще се развие изготвената експертиза - дали ще се приеме, дали ще има допълнителни въпроси…

          АДВ. Д.: В поставените въпроси към съдебно-счетоводната експертиза само един въпрос касае съдебно-оценителската и считам, че не е проблем да бъде изготвена съдебно-счетоводната експертиза.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм започнал вече работа, тъй като само един въпрос касае съдебно-оценителската експертиза. В съвсем кратък срок мога да предам заключението след като оценъчната експертиза вече е налична по делото.

          АДВ. Д.: Към този момент нямам искания по доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Към настоящия момент нямам искания по доказателствата.

 

          С оглед изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице В. М. да изготви съдебно-счетоводната експертиза, като ползва заключението на вещото лице по съдебно-оценъчната експертиза, макар същата все още да не е приета от съда.

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2018 г. от 9.30 часа, за която дата да бъде уведомено вещото лице С.И..

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: