ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 03.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На трети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1889 по описа за 2017 година                     

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.И., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К.Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т.Ж., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № Р-02000216009500-091-001/07.04.2017г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 152/29.06.2017г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при ЦУ на НАП.

          Органът е представил административната преписка. С определение в закрито заседание на 17.07.2017 г., съдът указа на ответника в срок до днешното съдебно заседание, да представи съответните удостоверения по чл. 24 от ЗЕДЕП, удостоверяващи правото на длъжностни лица от ТД на НАП - Бургас да подписват съответните документи с квалифициран електронен подпис. Указа му и в 14-дневен срок да посочи на какво се дължи различието на номера на ревизионния акт, посочен в самия него с този, посочен в потвърждаващото го решение. Във връзка с последното, на 09.08.2017 г. постъпи писмо от пълномощника на ответника, с което се представиха решение за поправка на очевидна фактическа грешка под № 195/08.08.2017г., с което се допуска поправката на решение № 152/29.06.2017г., както и заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия.

          АДВ. Д.: Поддържаме жалбата с наведените в нея основания на първо място за незаконосъобразност на издадения ревизионен акт. Ако съдът счете, че жалбата е неоснователна, то ние сме изложили възражение за паричния поток за 2010 г. Изложили сме и възражение относно задълженията по ЗДДФЛ на ЕТ и относно задълженията по ЗДДС за посочените в жалбата данъчни периоди. Поддържаме жалбата изцяло с посочените в нея основания.

Имаме доказателствени искания: ако счетете, че съгласно чл. 109, ал. 1 от ДОПК издаденият ревизионен акт е незаконосъобразен, моля да назначите съдебно-счетоводна и съдебно-оценителска експертизи. В нарочна писмена молба сме поставили задачите за експертизите. Оценителската експертиза има за задача да оцени трите апартамента и да даде отговор за справедливата стойност на СМР по изграждането на недвижимите имоти, като в поставените задачи за съдебно-счетоводната експертиза едната от тях е свързана с оценката на актива от съдебно-оценителската експертиза – въпрос 2, а останалите задачи са счетоводни и са свързани с  паричния поток, както и със ЗДДС.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Във връзка с Ваше определение относно представяне на удостоверение по чл. 24 от ЗЕДЕП, представям удостоверение по цитирания текст относно две от длъжностните лица, които са подписали РД и РА, като по отношение на лицето Галя Петкова фирмата, която поддържа услугата не ни е представила към настоящия момент удостоверение, поради което моля да ни се предостави възможност да го представим на по-късен етап.

По отношение на решението за очевидна фактическа грешка, представям заверено копие на обратната разписка, от която е видно, че лицето  на 15.08.2017 г. е получило решението и същото е влязло в сила.

Относно искането за назначаване на съдебно-оценителска и съдебно-счетоводна експертизи, предоставям на съда, като по спора по същество ще задам въпроси. Предоставям на съда по реда на изслушване на вещите лица – дали да изслушаме първо съдебно-оценителската експертиза, тъй като има поставен въпрос към съдебно-счетоводната експертиза, която следва да отговори на него след изготвяне на съдебно-оценителската експертиза.

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Съдебно-счетоводната експертиза в отговора си на въпрос № 2 трябва да отпише като разход стойността на актива, определена от вещото лице по оценителската експертиза, поради което следва бъдат допуснати двете експертизи, като се изслуша изготвената съдебно-счетоводна експертиза след изготвяне и изслушване на съдебно- оценителската експертиза.

          С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени в днешно съдебно заседание.

          ДОПУСКА извършването на съдебно-оценителска експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в молбата на адв. К.Д..

          Експертизата да се извърши от вещото лице С.И.след внасяне на депозит от 350 лв., платими от жалбоподателя, в 5-дневен срок считано от днес.

          ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от адвокат Д. след като получи отговорите на вещото лице по съдебно-оценителската експертиза. Тази експертиза да се извърши от вещото лице В.М., след внасяне на депозит в размер на 350 лв., платим от жалбоподателя, в 5-дневен срок считано от днес.

          ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника в срок до следващо съдебно заседание, да представи доказателства за наличието на удостоверение по чл. 24 от ЗЕДЕП за издателя на заповеди за възлагане на ревизии и ревизионни актове.

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.12.2017 г. от 10.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: