О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  2552

гр.Бургас, 25.10.2018г.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

Бургаски административен съд, тринадесети касационен състав, в открито заседание на 18 октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Станимира Друмева

       ЧЛЕНОВЕ : 1. Румен Йосифов

            2. Веселин Белев

 

при участието на секретаря С. А., в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията докладчик Белев КАНД № 1888 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Жалбоподател е Т.С.З. ЕГН:********** със съдебен адрес ***.Величков 59а. Жалбоподателят участва в производството лично и чрез пълномощник – адвокат П. Велков от АК Бургас.

Ответник по жалбата е ОДМВР Бургас, сектор „Пътна полиция“ (АНО) с адрес гр.Бургас ул.Янко Комитов 34. Ответникът по жалбата не взема участие в настоящото производство.

Жалбата е насочена срещу определение № 1037/03.07.2018г. по АНД № 2696/2018г. на Районен съд Бургас, с което е прекратено производството по делото, поради просрочие на жалбата.

В мотивите си първоинстанционният съд приел за установена фактическа обстановка, която настоящият съдебен състав също намира за установена. Срещу З. е издаден електронен фиш № 1633316 затова, че на 25.11.2016г. извършил административно нарушение по чл.182 ал.1 т.4 ЗДП. Съгласно приложената по преписката разписка фишът е бил връчен на З. на 23.08.2017г. Налице е твърдение на жалбоподателя, че в законния 14-дневен срок срещу фиша е подал декларация по чл.189 ал.5 изр.2 ЗДП, с която е посочил друго лице, което е управлявало автомобила при извършеното нарушение. Самата декларация по делото не е представена като доказателство, но е приложено писмо от АНО до З. от 30.08.2017г., в което се сочи наличието на такава декларация, подадена в срок. В писмото е налице мотивирано изявление на АНО, с което по същество се отказва да бъде уважена декларацията. Липсват данни по делото отказът да е бил съобщен на жалбоподателя. Жалбата пред съда е подадена на 06.06.2018г.

При тези обстоятелства първоинстанционният съд приел, че 14-дневният срок за обжалване на електронния фиш по чл.189 ал.8 ЗДП е започнал да тече с връчването на фиша и към момента на подаване на жалбата е изтекъл. Настоящият съдебен състав не споделя тези правни изводи.

С подаването на декларация по чл.189 ал.5 изр.2 ЗДП посоченото като нарушител лице поставя АНО пред правната необходимост да се произнесе допълнително относно авторството на регистрираното нарушение, т.е. процедурата по установяването на нарушението не е приключила и не може да се приеме, че срокът за обжалване е започнал да тече. Редакцията на чл.189 ал.8 ЗДП, гласяща, че жалбата срещу електронния фиш  се подава в 14-дневен срок от получаването му е неясна, тъй като буквалния и прочит може да обоснове извод, че срокът за обжалване на електронния фиш може да започне да тече преди да е приключила процедурата по установяване авторството на регистрираното нарушение, което като краен извод е в противоречие с общия смисъл на закона. Смисълът на разпоредбата е срокът за обжалване да започне да тече от уведомяването до жалбоподателя, с което той окончателно е определен от АНО като привлечено към административнонаказателна отговорност лице по случая. По делото липсват данни АНО да е уведомил жалбоподателя за отказа си да уважи декларацията му, поради което изводът за просрочие на жалбата е необоснован. Определението за прекратяване на производството по разглеждане на подадената жалба е незаконосъобразно и следва на основание чл.235 АПК да се отмени, като делото се върне за продължаване на съдопроизводствените действия от първоинстанционния съд.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И   :

 

ОТМЕНЯ определение № 1037/03.07.2018г. по АНД № 2696/2018г. на Районен съд Бургас, с което е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на Районен съд Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

            2.