Р Е Ш Е Н И Е

 

       1633                                 04.10.2018г.                                     гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесети септември две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                                                                  2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Биляна Недкова

прокурор: Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1887 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас, чрез старши юрисконсулт В. Иванова-Николова против Решение № 876/22.06.2018г. постановено по НАХД № 1262/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 02-02024305/15.10.2013г. на директора на дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас, с което за нарушение на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ и на основание чл.416, ал.5, вр. с чл.415, ал.1 от КТ на „Хелио-тур-с” АД с ЕИК 102004621, със седалище и адрес на управление в гр.Елхово, ул.”Ал. Стамболийски” № 170, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5000.00 лева.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Моли съда да отмени оспореното решение и да потвърди наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът Дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът „Хелио-тур-с” АД с ЕИК 102004621, редовно и своевременно призован,  не изпраща представител.

Участващият в процеса представител на ОП - Бургас моли да бъде обезсилено решението на районния съд  като недопустимо.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

С процесното НП, ответната страна е санкционирана за това, че в качеството си на работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ, към 16.07.2013г. не е изпълнил задължително предписание на Д „ИТ” гр.Бургас, дадено с Протокол № 97/17.01.2013г., т.10, а именно: Работодателят „Хелио-тур-с” АД да изплати в пълен размер уговореното трудово задължение за месец октомври 2012г. на С. *. Стойчев, ЕГН **********, на длъжност „портиер” в размер на 363.55лв., съгласно изискванията на чл.128, т.2 от КТ, във вр. с чл.270, ал.2 и ал.3 от КТ, със срок на изпълнение 31.01.2013г.

Нарушението е установено при проверка на място през м. юли, като на основание направените констатациите бил съставен АУАН № 02-02024305 от 19.08.2013г. въз основа на който е издадено процесното НП.

За да постанови оспореното решение, първоинстанционният съд първо е приел, че депозираната срещу издаденото НП жалба не е просрочена и допустима, като настоящият съдебен състав възприема напълно изложените в тази насока съображения, обосноваващи извода, че НП не е било надлежно връчено на „Хелио-тур-с” АД, съобразно предвидения в закона ред.

Настоящата инстанция споделя напълно и изложените от въззивния съд аргументи и доводи по отношение незаконосъобразността на процесното НП. Правилно и в съответствие с разпоредбите на закона и правната теория районният съд е приел, че в конкретния случай по отношение на ангажирането и реализирането на административнонаказателна отговорност за извършеното от дружеството деяние е изтекла т.нар. „абсолютна” погасителна давност, което също е основание за отмяна на издаденото наказателно постановление. За пълнота следва се отбележи и това, че към момента на съставяне на АУАН е изтекъл срок по-голям от три месеца от откриване на нарушителя, съобразно разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗАНН, поради което правото на съответното длъжностно лице да състави акт за установеното административно нарушение е било преклудирано, което също обосновава незаконосъобразността на НП.

Предвид изложеното настоящият касационен състав намира оспореното съдебно решение за правилно. Районният съд е обсъдил събраните доказателства и въз основа на правилно установените факти е извел законосъобразни правни изводи. Предвид изложеното, не се констатират отменителни основания, поради което същото следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 876/22.06.2018г. постановено по НАХД № 1262/2018г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.           

 

 

         2.