ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети март                                           две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1887 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          И.В.В., редовно призован, не се явява. За него адв. М., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт В., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         АДВ. М.: Моля, с оглед допуснатите до разпит в условията на довеждане двама свидетели, съгласно протоколно определение от предходно съдебно заседание, да допуснете до разпит водените от нас свидетели.

         ЮРИСКОНСУЛТ В.: Процесуалният представител на оспорващия да уточни поддържа ли становището, че те са очевидци, тъй като гледах записите, които са приложени по делото и установих, че няма други лица. Не бяха посочени имената на свидетелите и обстоятелствата, които ще установяват.

 

         Съдът намира така заявеното възражение за неоснователно, с оглед постановеното в предходно съдебно заседание определение за допускане до разпит на двама свидетели.

         Предвид горното, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към разпит на водените свидетели, на които снема самоличността както следва:

Г.Я.Р. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство с жалбоподателя.

Т.В.С. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство с жалбоподателя.

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещават да говорят истината.

 

Свидетелят Т.С. ИЗВЕДЕН от залата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Г.Р..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Р. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. М.: Бях на работа в този ден. Работя като полицай към Група „Охрана на обществения ред”, сектор „Охранителна полиция” към V-то РУП. Беше през месец май, като точната дата не си спомням. Получих сигнал от ОДЧ за възникнал проблем на наказателния паркинг, който не е на територията, който обслужваме от V-то РУП. Когато отидохме на място, аз и колегата ми заварихме до будката служители на Община Бургас, с които разговаряхме и въпросното лице В., който беше на 10-15 метра от будката. От проведен разговор с двете страни разбрах, че на лицето В. му е вдигната колата с паяк, която била паркирана в района на хотел „Приморец”. Служителите на Община Бургас заявиха, че е имало и други обаждания за въпросния автомобил, че е пречел, за което се е наложило да бъде репатриран. В мое присъствие въпросното лице В. се държеше напълно нормално, не повишаваше тон, заплати си глобата, която му беше наложена и разписа акта за нарушението, което беше извършил, който акт беше съставен от служителите на Община Бургас. За случая докладвах на нашия дежурен, който разпореди да напиша докладна записка и да взема сведение от служителите при Община Бургас за въпросния проблем. Същите сведения съм прикрепил към докладната, която съм представил. Заявиха ми, че въпросното лице отишло и поискало да си вземе колата. Това е общо взето. В мое присъствие не е имало скандал, заплахи, повишаване на тон. В момента работя като полицай.

 

ВЪПРОС НА АДВ. М.: Някои от служителите заявиха ли, че са заплашвани и псувани?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: В мое присъствие, служителите на Община Бургас не са заявявали такива твърдения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля, ОСВОБОЖДАВА същия.

 

Съдът ВЪВЕДЕ в залата свидетеля С..

 

СВИДЕТЕЛЯТ С. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. М.: От 15 г. познавам жалбоподателя. Приятели сме. Бях с В. на плаж, до хотел „Приморец”, след което отидохме, за да се качим на автомобила, но той липсваше. Отидохме до „Паркинги и гаражи”, за да си получи автомобила. Аз останах настрани. Той отиде да си вземе автомобила и да си плати глобата, и това беше.

ВЪПРОС НА АДВ. М.: Бяхте ли с него, когато той паркира автомобила? На позволено или на непозволено място?

 

Съдът НЕ ДОПУСКА така формулирания от адв. М. въпрос.

 

ВЪПРОС НА АДВ. М.: Когато отиде жалбоподателят да си получи автомобила, Вие бяхте ли очевидец в момента, в който отиде да си получава автомобила?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Бях настрани, около 10 метра от вътрешната страна на паркинга, който е на гърба на Трета поликлиника. С В. се познаваме от много години. Човекът се държа културно, не съм чул викове, обиди и други подобни.

ВЪПРОС НА АДВ. М.: Какви са впечатленията Ви от служителите на Община Бургас?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Личните ми впечатления от служителите на общината не са добри, те бяха груби и арогантни. Отидохме човекът да си прибере автомобила. Той беше цивилен, облечен с къси шорти и тениска.

АДВ. М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ В.: Знаете ли, че има записи от всички камери?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Не, не знам.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ В.: В паркинга ли влязохте с него?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Бях настрани, извън паркинга. Не съм влизал в района и в зоната на наказателния паркинг. Когато казах „паркинга на гърба на Трета поликлиника”, имах предвид големия паркинг на гърба на болницата.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ В.: Чувахте ли разговорите?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Не чувах добре разговорите, но чувах тоновете. Чувах тона на разговора между В. и хората от „Паркинги и гаражи”. Тонът на И. В. беше нормален. Чуваше се женски глас, който се извисяваше.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, съдът ОСВОБОДИ същия.

 

АДВ. М.: Нямам никакви доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: Моля да постановите решение, с което да приемете заповедта на директора на ОД на МВР гр. Бургас за незаконосъобразна. Моля да ни бъдат присъдени направените в настоящото дело разноски, включително и за адвокатско възнаграждение. Моля да приемете изцяло направените възражения в жалбата, които ги поддържам в тяхната цялост, досежно и това, че заповедта е издадена дебело подчертавам, в нарушение на императивната разпоредба на чл. 248 от ЗМВР, тъй като оспорващият е бил в отпуск поради временна нетрудоспособност, за което е приложен болничен лист към доказателствата по делото. Моля да ми дадете възможност за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата и да потвърдите оспорвания акт като законосъобразен. Съображенията си за това ще изложа в писмена защита. Правя възражение за прекомерно адвокатско възнаграждение. Не е представено доказателство за плащането му.

Претендирам присъждане на юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения. В сила от 01.06.2014 г. има нов ЗМВР и дисциплинарното производство е проведено по реда на новия закон, като в чл. 229 е предвидено, че правоотношението на държавните служители може да бъде прекратено поради дисциплинарно уволнение и във времето, в което те се намират в законоустановен отпуск.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна, обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок считано от днес, в който същите могат да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: