ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 02.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори декември                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1887 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          И.В.В., редовно призован, не се явява. За него адв. М., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ- Директор на ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт В., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от И.В.В. против Заповед № з-3434/27.08.2014 г., постановена от директора на ОД на МВР гр. Бургас, с която последният е наложил на жалбоподателя дисциплинарно наказание „уволнение” и е прекратил служебните правоотношения на същия в МВР.

 

АДВ. М.: Поддържам жалбата с изложените в нея аргументи. Моля да бъде допуснати до разпит двама свидетели с оглед доказване на действителното и фактическо правно положение. Твърдим, че същите свидетели са били заедно с жалбоподателя и могат да дадат сведение относно цялата фактическа обстановка и случката.

В случай, че съдът допусне двамата свидетели, моля при насрочване на съдебно заседание да се съобрази с факта, че през целия месец януари няма да бъда на работа. Други доказателства няма да ангажирам.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложената по делото административна преписка във връзка с издаване на оспорената заповед. Представям и моля да приемете Етичен кодекс за поведение на държавните служители в Министерство на вътрешните работи, който е бил действащ в момента на налагане на наказанието.

По отношение на искането за разпит на двама свидетели, моля да задължите представителят на оспорващия да каже дали това са полицейските служители дошли на инцидента или са лица различни от тях, тъй като полицейските служители първо са дали писмени обяснения по преписката и на следващо място същите са пристигнали в един по-късен, последващ момент.

АДВ. М.: Към момента на даване на обясненията по образуваната дисциплинарна преписка, жалбоподателят е изискал разпечатка от телефонните разговори, тъй като той се е обадил, подал е сигнал да пристигнат поради случката, като в тази връзка му отказват. Уточнявам, че свидетелите, които сме пожелали да бъдат разпитани не са полицейски служители.

 

С оглед заявеното от страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешното съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

По повод искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане до разпит в условията на довеждане на двама свидетели, за които се твърди, че са преки очевидци на фактическата обстановка, съдът намира така формулираното доказателствено искане за процесуално допустимо, а по отношение относимостта към предмета на спора, съдът следва да прецени след изслушване на въпросните свидетели с оглед на което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит в условията на довеждане за следващо съдебно заседание от страна на жалбоподателя и неговия процесуален представител на двама свидетели, за които се твърди, че могат да дадат сведения и обяснения по фактическата обстановка.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.03.2015 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: