ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 27.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1886 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЕКО РЕСУРС” ЕООД, редовно уведомен, се явява законовият представител Ж.Ж..

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

Явява се вещото лице инж. Г.Г..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Г.Г.Г. – 57 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Г.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено такова, което поддържам.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Разглеждали ли сте материалите по делото, конкретно стр. 239 от делото, и обърнахте ли внимание, че на ред 45 „Бачево – Свети Г.” ЕООД не е потвърдило застъпването в блок на земеделско стопанство (БЗС) 17035-20-22, съставляващо част от имот 17035-023-041?

 

В залата влиза юрисконсулт Т. – процесуален представител на ответника, която представя пълномощно.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Г.: Аз съм приел, че по-голямата част, в която става застъпване с имотите, е в размер на 1,99 хектара.  Приел съм, че в по-голямата част, в която става застъпването, има потвърждението от втория заявител на блока. Там, където няма потвърждение, се касае за  по-малка част на застъпване.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: За коя част са потвърдили застъпване и за коя не по скицата, която сте приложили към заключението?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Г.: Целият имот по КВС е защрихован с черно. Зелено защрихованото по схемата е заявеното от „ЕКО РЕСУРС” ЕООД, червеното е измереното от Районна техническа инспекция гр. Ямбол, заявеното от „Бачево – Свети Г.” ЕООД е в синьо. Застъпването, което се получава в резултат на земи, заявени от „Бачево – Свети Г.” ЕООД, се е получило заради това, че те са представили договор за наем на имота, но той не е бил придружен със скица и по този начин се е получило такова отразяване само на база номер и квадратура за имота.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: В схемата сте записали номерата на БЗС.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Г.: Това са БЗС, които ползва „ЕКО РЕСУРС” ЕООД. Другите блокове са с друг номер, но имат част, която се препокрива. „Бачево – Свети Г.” ЕООД е потвърдило заявена земя, която в скицата, която съм представил към експертизата, е защрихована в синьо и зелено и е в по-голям обем, тъй като имотите се препокриват. Потвърденото от „Бачево – Свети Г.” ЕООД е БЗС 17035-20-14-1. Същото БЗС е заявено и от „ЕКО РЕСУРС” ЕООД. А за другото БЗС 17035-20-7-1, което е заявено от „Бачево – Свети Г.” ЕООД и от „ЕКО РЕСУРС” ЕООД, „Бачево – Свети Г.” ЕООД не е дало потвърждение за заявяването му.

На л. 239-240 от делото двете БЗС от „Бачево – Свети Г.” ЕООД са на ред № 38 на стр. 239 и на ред № 45 на стр. 239 от делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Въпроса ми при това положение е тази калкулация в писмото вярна ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Г.: За „Бачево – Свети Г.” ЕООД не ми бяха предоставени никакви данни. Това е от проверката на „ЕКО РЕСУРС” ЕООД и файлове, които ми предоставиха от техническата служба.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: За БЗС от 0,82 ха, за което не е потвърдило застъпването, как е отразено застъпването – правилно или не?

В уведомителното писмо на стр. 5 от делото на ред 4 застъпването, което се е получило в резултат на заявени от „Бачево – Свети Г.” ЕООД 0,82 ха е отразено 0 за „ЕКО РЕСУРС” ЕООД.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Г.: По отношение на имота, за който се получава застъпване с площ 0,82 хектара и който е отразен в уведомителното писмо на стр. 5, ред 4 „Бачево – Свети Г.” ЕООД не е потвърдило заявяването на този имот в Държавен фонд „Земеделие”. В представените ми от техническата служба на Държавен фонд „Земеделие” файлове обаче този имот е отразен за „Бачево – Свети Г.” ЕООД като потвърден.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ВЪПРОС НА СЪДА: След като Вие констатирате, че има препокриване на 2,81 хектара, т. е. заявени са и от „ЕКО РЕСУРС” ЕООД, и от „Бачево – Свети Г.” ЕООД двете БЗС, защо накрая приемате, че общият размер на недопустимата площ е 6,14 хектара?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Г.: Въпроса така го разбирам –колко не са признати, общата сума, която не се признава. Тази разлика се получава, защото и от други БЗС не са му признати някакви части.

Разликата между констатираното от мен застъпване, което е в размер 2,81 хектара и общия размер на недопустимите за подпомагане площи, които са в размер на 6,14 хектара, се дължи на отчетени при извършено измерване в хода на проверка и допуснати различни неточности при заявяването, които според мен са в рамките на допустимото – тези  3,33 хектара.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице инж. Г.Г. като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение в размер на 650 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

По тези съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. Г.Г..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 650 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. Моля да отмените уведомителното писмо като незаконосъобразно и неправилно. Постановено е без да се вземе предвид факта, че „Бачево – Свети Г.” ЕООД не е потвърдило застъпването за едно БЗС, а в хода на съдебния процес стана ясно, че представеният договор за наем от „Бачево – Свети Г.” ЕООД за имот с № 023041 в землището на с. Горно Ябълково е документ с невярно съдържание, поради следното: лицето, фигуриращо като наемодател, подписва през 2012 г. договора, а е починало през 2008 г., видно от представените по делото доказателства. Второ, при изготвяне на договора е допусната грешка, тъй като лицето наемодател няма абсолютно никакво правно основание да отдава имот, който представлява общинска собственост. Съответното лице нито го владее, нито по някакъв друг начин притежава права за неговото преотдаване. Съответното лице се явява и собственик на съседен имот, за което вдовицата му е представила нотариален акт за собственост. На трето място, представеният договор от „Бачево – Свети Г.” ЕООД е едногодишен договор за наем и губи своята правна сила при конкуренцията с представения от „ЕКО РЕСУРС” ЕООД договор за наем с Община Средец със срок 5 години, вписан в службата по вписванията, поради което моля да отмените уведомителното писмо, като постановите Държавен фонд „Земеделие” да извърши прекалкулация на допустимите площи, като реши двете застъпвания в БЗС 17035-20-14-1 и 17035-20-7-1 в полза на „ЕКО РЕСУРС” ЕООД и разпоредите на Държавен фонд „Земеделие” да изплати дължимото подпомагане за тези площи в законоустановения срок.

Моля да присъдите съдебни разноски в размер на 50 лева държавна такса.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля съдът да отхвърли жалбата като неоснователна, да потвърди акта на Държавен фонд „Земеделие”, да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение и да ни бъде предоставен срок за писмени бележки.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Считам че не се дължи юрисконсултско възнаграждение, защото юристът работи на трудово правоотношение към фонда и не следва да бъде таксувано явяването в днешно съдебно заседание по Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: