ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На единадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1886 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕКО РЕСУРС” ЕООД, редовно уведомен, явява се законовият представител Ж.Ж..

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

Не се явява вещото лице инж. Д.С..

 

Г-Н Ж.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Със заявление вх. № 9356/09.12.2014 г. Т.Щ.И. представя нотариален акт скица на имот 023003, землище с. Горно Ябълково, община Средец и удостоверение за наследници на В. Я.И..

С молба вх. № 1361/10.02.2015 г. ответникът във връзка с непредставяне на заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза към 06.03.2015 г., прави възражение да бъде изслушано вещото лице в днешно съдебно заседание, ако такова бъде депозирано извън рамките на законово регламентирания срок. Прави искане също, в случай, че жалбоподателят представи писмени доказателства или направи доказателствени искания, да му бъде предоставена възможност да вземе становище.

С молба вх. № 1403/10.02.2015 г. вещото лице инж. Д.С. моли да бъде удължен срокът за изготвяне на съдебно-техническата експертиза, тъй като очаква да получи данни от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, във връзка с нейно посещение във връзка с изготвяне на заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от Т.Щ.И.. Отделно от това, следва да даде възможност на вещото лице да изготви възложената му експертиза, като му укаже, че в случай, че експертизата не бъде изготвена в срок, достатъчен да бъде проведено редовно следващото съдебно заседание, на вещото лице ще бъде наложена глоба, тъй като за неизпълнението на задължението за изготвяне на експертизата за днешно съдебно заседание не са посочени никакви обективни пречки. В молбата вещото лице твърди, че очаква да получи данни от Държавен фонд „Земеделие” без да е посочило какви са тези данни, кога ги е поискало и кога е следвало да му бъдат представени. Наред с това, от молбата на процесуалния представител на ответника изобщо не става ясно, че заключението на вещото лице не е извършено поради забавяне от негова страна на представяне на изискани данни.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото преписи от нотариален акт, удостоверение за наследници и скица за имот 023003 в землище с.Горно Ябълково, издадена от Общинска служба „Земеделие и гори”.

УКАЗВА на вещото лице инж. Д.С., че следва да представи заключение по възложената и експертиза в 7-дневен срок преди датата на следващо съдебно заседание, като я уведомява, че в противен случай ще и бъде наложена глоба.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.04.2015 г. от 11:00 часа, за която дата – страните уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: