ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 12.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На дванадесети ноември                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1886 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕКО РЕСУРС” ЕООД, редовно призован, явява се законовият представител Ж.Ж..

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

Г-Н Ж.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Постъпила е молба от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с която се прави искане да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, с формулирани въпроси към вещо лице.

 

Г-Н Ж.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да приемете оригинална скица №К03321/10.11.2014 г. на имот с № 023041 в землището на с.Горно Ябълково.

Други доказателства няма да соча.

Моето становище по искането за експертиза е, че то не е основателно, защото аз не оспорвам констатациите от извършените проверки на място. Аз оспорвам единствено и само неразрешеното застъпване на два парцела от заявените от „Еко Ресурс” ЕООД. Де факто въпросът е правен и не е необходимо извършването на съдебно-техническа експертиза от вещо лице, което да указва на съда как да прилага правните норми. Неразрешеното застъпване е вследствие на това, че за БЗС с №17035-20-22 на стр. 239 от делото, ред 45 „Бачево – Свети Георги” ЕООД, което е другият ползвател, не е потвърдило, че ползва имота. Застъпването е станало такова заради техническа грешка на ДФ „Земеделие”. От друга страна, за другото БЗС на стр. 263 от делото с №17035-20-21 „Бачево – Свети Георги” ЕООД е представило неистински договор под № 27 с лицето В.Я.И., което абсолютно няма правно владение, отдаване или преотдаване на имот с № 023041 по КВС на с. Горно Ябълково. Оспорвам действителността на представения договор. С представената днес скица доказвам, че Община Средец е собственик на въпросния имот. Освен това той е с площ от над 200 дка, а видно от договор за наем на имот № 27, чиято истинност оспорвам, е за отдаване на имот с площ от 16,744 дка.

Представям писмени бележки. Моля да ми бъдат присъдени направените по делото разноски.

Моля съдът да задължи трето неучастващо по делото лице В.Я.И. ***, с посочен единен граждански номер в договора за наем на имот на л. 263, да представи по делото документ, удостоверяващ правото му на собственост върху недвижим имот №023041, ЕКАТТЕ 17035 по КК (КВС), намиращ се в землището на с. Горно Ябълково, община Средец, с площ от 16,744 дка или други документи, удостоверяващи вещни права върху имота.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Следва да приеме и представената от жалбоподателя в днешно съдебно заседание скица с посочен номер, както и да задължи трето неучастващо по делото лице да представи доказателства, удостоверяващи право на собственост или друго вещно право върху имота, описан като предмет на договор, намиращ се на л. 263 от делото. Документите следва да бъдат изискани от лицето след извършване на справка в Националната база данни за постоянен и настоящ адрес на същото.

Следва да допусне и поисканата с нарочна молба от ответника съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в молба на л. 355 от делото, с изключение на отговор на въпроса: Кои от заявените блокове и части от тях са недопустими за подпомагане и какви са конкретните причини за недопустимостта?, тъй като отговорът на този въпрос е правен, както и с изключение отговор на въпроса по т. 2 във втората му част относно процентното съотношение между размера на наддекларираните спрямо установените като допустими за подпомагане площи.

По тези съображения съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и представената в днешно съдебно заседание от жалбоподателя скица №К03321/10.11.2014 г. на имот с №023041 в землището на с.Горно Ябълково, община Средец.

ИЗИСКВА от В.Я.И. да представи доказателства, удостоверяващи право на собственост или друго вещно право върху имота, описан като предмет на договор за наем на имот № 27/10.05.2012 г., намиращ се на л. 263 от делото.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в молба на л. 355 от делото, с изключение на отговор на въпроса: Кои от заявените блокове и части от тях са недопустими за подпомагане и какви са конкретните причини за недопустимостта?, тъй като отговорът на този въпрос е правен, както и с изключение отговор на въпроса по т. 2 във втората му част относно процентното съотношение между размера на наддекларираните спрямо установените като допустими за подпомагане площи.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 650 лева, които да се внесат от ответника в 20-дневен срок от съобщаването, като вещото лице по делото ще бъде определено след внасяне на депозита в посочения срок.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.02.2015 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: