ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 02.12.                                                                    град Б.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори декември                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1885 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Н.Б., редовно призован, не се явява. За него – адв. П., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Главен експерт АС В ТД Изгрев при Община Б., редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Й.К., редовно призована, не се явява.

 

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът, с оглед становището на страните  и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на С.Н.Б. ЕГН ********** с адрес за призоваване гр. Б., ул. „В.А.“ № ** ET. * ОФИС * против Решение № 1897/29.07.2014 год. за отказ за издаване на разрешение за строеж, постановено от Гл. експерт „АС“ в ТД „Изгрев“, Община Б.. С оспореното решение е отказано да бъде разгледано заявление вх. № 94-01-16442/13.05.2014 год. подадено от С.Н.Б. и Р. И. К. за издаване на разрешение за строеж на обект „Надстройка на жилищна сграда – обособяване на второ ниво на апартамент с идентификатор 07079.820.990.1-17 и склад с идентификатор 07079.820.990.1.21. по КК и КР на гр. Б. в УПИ V-26, кв. 73, м. „М.“, кв. С., гр. Б.. В жалбата е формулирано искане да бъде отменен оспорения отказ, като незаконосъобразен и да бъде задължен административния орган да издаде исканото разрешение за строеж на посочения обект.

Съдът, след като се запозна с така депозираната жалба и приложените към нея доказателства намира, че образуваното дело не му е подведомствено. За обосноваването на този извод, съда съобрази следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект или отказът за издаването му могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаване на съответния акт. От своя страна, чл. 216, ал. 1, т. 2 от ЗУТ постановява, че не подлежат на пряко обжалване по съдебен ред административните актове на главните архитекти на общините (районите), в т.ч. разрешенията за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива. Съгласно ал. 2 на чл. 216 от ЗУТ, административните актове по ал. 1 подлежат на обжалване по законосъобразност пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол. Нормата на чл. 216, ал. 6 от ЗУТ регламентира, че актът на началника на съответната РДНСК подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215 от ЗУТ.

С оглед цитираните правни норми, обжалването по административен ред пред Началника на РДНСК на отказ за издаване на разрешение за строеж се явява абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на съдебното обжалване. В този смисъл, сезиращата съда жалба срещу решение за отказ за издаване на разрешение за строеж е неподведомствена на административния съд и подлежи на разглеждане от надлежния административен орган - Началника на РДНСК Югоизточен район, на когото следва да бъде изпратена на основание чл. 130, ал. 4 от АПК.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК, Административен съд гр. Б., втори състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.Б. ЕГН ********** с адрес за призоваване гр. Б., ул. „В.А.“ № ** ET. * ОФИС * против Решение № 1897/29.07.2014 год. за отказ за издаване на разрешение за строеж, постановено от Гл. експерт „АС“ в ТД „Изгрев“, Община Б..

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1885/2014г. по описа на Административен съд  гр. Б..

ИЗПРАЩА жалбата на С.Н.Б. ЕГН ********** с адрес за призоваване гр. Б., ул. „В.А.“ № ** ET. * ОФИС *, ведно с приложената към нея административна преписка на Началника на РДНСК Югоизточен район за произнасяне по компетентност.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: