ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 02.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори декември                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1884 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.К.Р., редовно призован, не се явява и не се представлява. 

ОТВЕТНИКЪТ М.Д.Д. ***, редовно призована, явява се лично и чрез процесуален представител - юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по иска – Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от Р.К.Р. *** против наложена на 12.08.2014 г. Принудителна административна мярка – преместване на пътно превозно средство без знанието на собственика му по реда и при условията на чл. 171, т. 5, б. „б” от ЗДвП, приложена по отношение собствения на жалбоподателя лек автомобил марка „Хонда” с английска регистрация. С така подадената жалба против ПАМ е формулирано и искане за съвместно разглеждане на предявен по реда и при условията на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ иск против Община Бургас за заплащане на направени от жалбоподателя разноски в размер на 43,20 лв., съставляващи имуществени вреди претърпени от същия, в резултат на приложената спрямо него ПАМ.

 

         СТ. СПЕЦИАЛИСТ Д.: Считам, че жалбата е неоснователна. Няма да соча други доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Други доказателства няма да соча. Да се приеме административната преписка ведно с представените с нея доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата намирам за процесуално допустима. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         С оглед липсата на формулирани както в жалбата, така и в днешно съдебно заседание доказателствени искания и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         СТ. СПЕЦИАЛИСТ Д.: Да се потвърди наложената ПАМ като правилна и законосъобразна.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Видно от представените материали по делото, автомобилът с английска регистрация ** ***** е бил паркиран върху тротоарна площ, която е завземал изцяло, с което си действие е правил невъзможно придвижването на пешеходни по предвидената за това тротоарна площ, с което ги е принуждавал да преминават или през зелена площ или по уличното платно. Това е станало причина за разпореждане на оспорената на ПАМ, която считам за правилна и законосъобразна и моля да я потвърдите като такава и ако достигнете то тези изводи, моля да отхвърлите предявения иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, който е входиран заедно с жалбата и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

         ПРОКУРОРЪТ: С оглед предявеният иск досежно законосъобразността на наложената ПАМ считам, че на основание разпоредбата на чл. 171, т. 5 и 6 от ЗДвП на законосъобразно правно основание административният орган е наложил ПАМ. Същата е наложена с целта на закона, в който е предвидено налагането на такава. Действително, където е бил паркиран автомобилът, е бил пречка на останалите участници в движението, включително и на пешеходци. С оглед изложеното, моля да потвърдите наложената ПАМ като законосъобразна, а предявеният иск по ЗОДОВ да бъде отхвърлен като неоснователен.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на жалбоподателя, в който същия може да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: