ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 28.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми октомври              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1883 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.К.Т., редовно призован,  не се явява. За него – адв. Н., с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Главен специалист В.Д.Й. в Отдел „ОФУК”, Дирекция „УКОРС” при Община Бургас, редовно призован, явява се лично и с юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ - Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед редовното призоваване на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от П.К.Т. против ПАМ, с която е разпоредено принудително преместване на собственото му превозно средство по смисъла и при условията на чл. 171, т. 5, б. „б” от ЗДвП, която жалба е предявена ведно с искова претенция по реда и при условията на чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ във връзка с чл. 203 от АПК за заплащане на сумата от 43.20 лв., представляваща обезщетение за претърпените от жалбоподателя едновременно с това и ищец имуществени вреди.

 

         АДВ. Н.: Поддържам жалбата на изложените в нея основания. Поддържам и предявения иск. Да се приемат представените с жалбата писмени доказателства. Поддържам доказателствените искания формулирани в жалбата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам изцяло така представената пред Вас жалба. Считам същата за недоказана и неоснователна. Моля да я отхвърлите, което да доведе до отхвърляне на иска по ЗОДОВ. Моля да приемете преписката и допълнително представените писмени доказателства.

         Имам искане за допускане на свидетел, който сме довели за днешно съдебно заседание. Това е свидетелят Г.Р.В. който е оператор „ПСМ”, който може да даде сведение по отношение на обстоятелствата по прилагането на ПАМ.

         ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Й.: Считам, че жалбата е неоснователна. Придържам се към искането на юрисконсулт Д.. Моля да ми се даде възможност да разкажа да случая. Моля да бъде допуснат свидетеля до разпит.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е процесуално допустима. Моля да бъде разгледана. Представените доказателства покриват доказателствените искания от страна на жалбоподателя. Не възразявам да бъде разпитан искания свидетел.

 

         С оглед заявеното от страните становище и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представените с нарочно писмо вх. № 7347/08.10.2014 г. от Община Бургас документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА до разпит водения от ответника свидетел.

         Снема самоличността му както следва:

         Г.Р.В. -  ** години, българин, български гражданин, неосъждан, несемеен, без дела и родство със страните, свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         Обещава да даде верни отговори на поставените въпроси.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ В. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Работя в ОП „Транспорт” при Община Бургас като „прикачвач” – оператор към превозното средство, което репатрира неправилно паркирали автомобили.

         Спомням си принудителното репатриране на лек автомобил „Шевролет” с рег. № А84-29ВХ, осъществено на 07.08.2014 г. Автомобилът беше паркиран на ул. „Сливница”, на която и от двете страни има поставен забранителен знак за паркиране и престой. Такъв знак има поставен и от двете страни – откъм ул. „Мара гидик”, както и откъм ул. „Христо Ботев”. Тези знаци бяха налични и към датата, на която беше репатриран въпросния автомобил.

         Автомобилът беше паркиран в зоната на действие на тези знаци. Автомобилът беше паркиран на ул. „Сливница” между № 6 и 8 – т.е., между ул. „Мара гидик” и ул. „Христо Ботев”.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ В. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Н.: Зоната на действие на съответните знаци е от началото на знака до края на улицата.

         АДВ. Н.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ПРОКУРОРА: Автомобилът пречеше на останалите участници в движението. Не сме отишли там по сигнал, а просто служебно минавахме и констатирахме неправилно паркиран автомобил.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси.

 

         Съдът с оглед изчерпване въпросите към свидетеля, ОСВОБОДИ същия.

 

         АДВ. Н.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Н.: Моля да уважите жалбата като основателна. Ще представя писмени бележки.

Моля да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски, за което представям списък.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че наложената ПАМ е била правилно и законосъобразно постановена, включително от събраните в днешно съдебно заседание доказателства и от представените по делото се установи, че в нарушение на закона автомобилът е бил спрян в зона, която е била забранена с пътни знаци.  Считам, че правилно е наложена мярката и поради това иска следва да бъде отхвърлен. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

         ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Й.: На посочената дата бях разпределена на един от репатриращите автомобили. Не си спомням дали сме били на сигнал, но от ул. „Христо Ботев” до пресечката с ул. „Мара гидик” се получават ежедневно сигнали до ОП „Транспорт” и Община Бургас за неправилно паркирани автомобили в зоната на действие на пътен знак В-27, които пречат на останалите участници в движението. На посочената дата автомобилът беше паркиран на ул.”Сливница” между № 6-8 в нарушение на цитирания знак. Същият беше репатриран на наказателния паркинг. Смятам, че сме действали правомерно и жалбата е неоснователна.

         ПРОКУРОРЪТ: Предвид доказателствата по делото считам, че наложената ПАМ е законосъобразна и като такава, следва да бъде потвърдена. Искът, който е предявен на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ се явява неоснователен, поради което Ви моля за решение в този смисъл.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок за представяне на писмени бележки.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: