ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми юни                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1883 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.К.Т., редовно призован,  не се явява.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – В.Д.Й. - Главен специалист в Отдел „ОФУК”, Дирекция „УКОРС” при Община Бургас, редовно призована, не се явява. За нея - юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ - Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Маринова.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от адв. Ц.Н. *** като процесуален представител на жалбоподателя и ищец П.Т., в която молба същата е заявила, че е в невъзможност да се яви за днешно съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото, като е заявила твърдения по съществото на спора.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото се разглежда за втори  път след отменително решение № 4750/20.04.2016 г. на Върховен административен съд, с което е отменено предходно постановено решение № 1908/13.11.2014 г., постановено по административно дело № 1883/2014 г. по описа на Административен съд – Бургас, като Върховен административен съд е отменил приложената спрямо жалбоподателя принудителна административна мярка и е върнал делото за разглеждане от настоящия състав по повод предявения от Т. *** иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да ни бъде предоставена възможност да ангажираме допълнителни доказателства, които се намират извън Община Бургас по отношение на процесната принудителна административна мярка свързани с различната фактическа обстановка на място, която е била към момента на постановяване на принудителната административна мярка и към сегашния момент, които да допринесат за изясняване на спора. Ние считаме, че не са налице част от елементите за основателността на иска с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, които обуславят кумулативно наличие на няколко предпоставки за да се приеме, че е основателен този иск.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че предявеният иск е процесуално допустим. Нямам възражение по направения доклад. 

Що се касае до така формулираните искания от процесуалния представител на ответника, считам същите за недопустими предвид това, че касаят принудителна административна мярка, въз основа на която Върховен административен съд с влязло в сила решение се е произнесъл относно законосъобразността й.

Нямам искания по доказателствата.

 

         Съдът с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата намира следното:

         В мотивите на отменителното решение на Върховен административен съд е прието, че приложената принудителна административна мярка е незаконосъобразна в частност поради наличието на информация относно съдържанието на посочения на приложената схема за организация на движението пътен знак Т17(допълнителна табела). В мотивите на така постановения акт, Върховен административен съд е констатирал в приложената схема наличието на такъв пътен знак, информация за чието съдържание липсва по делото. С оглед така констатираното и с цел отстраняване на всички неясноти по фактическата обстановка, настоящият съдебен състав счита за нужно да укаже на ответника по иска, в 7-дневен срок считано от днес, да предостави информация относно съдържанието на посочената в схемата на организация на движението (лист 25) допълнителна табела Т17 към момента на постановяване на принудителната административна мярка, а именно 07.08.2014 г.

 

         С оглед горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         УКАЗВА на ответника, в 7-дневен срок считано от днес, да представи за прилагане по делото на описаната по-горе информация относно посочения пътен знак към 07.08.2014 г.

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на ответника по иска, в указания 7-дневен срок считано от днес, да ангажира и допълнителни писмени доказателства в подкрепа на заявената теза за неоснователност на исковата претенция.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.10.2016 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: