ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 04.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти октомври                                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                          председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Георги Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1883 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.К.Т., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Н., с представено по делото пълномощно.

          За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – В. Д. Й. - Главен специалист в Отдел „ОФУК”, Дирекция „УКОРС” при Община Бургас, редовно призована, явява се лично.

          ОТВЕТНИКЪТ - Община Бургас, редовно призован, представлява се от юк. Д., с представено по делото пълномощно.

          За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Дуков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че в изпълнение на разпореждане от предходно съдебно заседание с писмо от 04.07.2016 г. и от 03.10.2016 г. ответникът Община Бургас е представил за прилагане по делото на указани от съда и относими към предмета на делото писмени доказателства.

 

Адвокат Н.: Запознала съм се с представените от процесуалния представител на Община Бургас документи. Моля да не се приемат като доказателства по делото. Считам, че касаят законосъобразността на ПАМ, по отношение на което вече има в сила влязло решение на Върховен административен съд, с което наложената ПАМ е отменена като незаконосъобразна.

 

Ответника Й.: Моля да се приемат представените от процесуалния представител на Община Бургас документи. Считам, че са относими към предмета на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да приемете доказателствата, тъй като считам същите за относими към предмета на спора и с право на основание чл. 1 ал. 1 от ЗОДОВ.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се приемат представените от процесуалния представител на Община Бургас документи.

 

Страните: Няма да ангажираме други доказателства. Молим да се приключи събирането им.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата намира следното:

Представените от процесуалния представител на Община Бургас документи с докладваните от съда писма от 04.07.2016 г. и 03.10.2016 г. съдът намира за процесуално допустими, а по отношение относимостта им към предмета на спора съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт.

 По изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените от процесуалния представител на  Община Бургас с писма от 04.07.2016 г. и от 03.10.2016 г. документи, като писмени доказателства по делото.

По отношение формулираното от процесуалния представител на Община Бургас доказателствено искане, а именно за разпит на свидетел, съдът намира така формулираното искане от процесуалния представител за  недопустимо, тъй като с искането за разпит на свидетел ответната Община Бургас цели удостоверяване на факти и обстоятелства, за същността на които са ангажирани официални документи.

 В този смисъл и съгласно нормата на чл.164, ал.1, т.2 от ГПК, субсидиарно приложим по реда на чл. 144 от АПК свидетелските показания се явяват недопустими.

По изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отхвърля искането за допускане в качеството на свидетел на лице, което да удостоверява факти и обстоятелства, за които по делото има представени официални документи.

 

С оглед изложеното и поради изчерпване на доказателствените искания на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приключва събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адвокат Н.: Моля да уважите предявения иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Считам, че не са налице материални предпоставки за искане отмяната на вече влязло в сила решение  на Върховен административен съд, с което е призната за незаконосъобразна наложената на доверителя ми принудителна административна мярка, в резултат на която същият е заплатил такса в размер на 43,20 лв. във връзка с незаконосъобразно репатриране на автомобила му. Налице са останалите кумулативно предвидени предпоставки на закона. Моля да ни присъдите направените разноски по делото.

 

Ответника Й.: Самата аз бях на репатрацията на въпросния автомобил. Направила съм снимков материал, видяла съм знака и допълнителната табела, указваща че нарушителите се отстраняват принудително със средство - паяк и телефон, на който може съответното лице да позвъни, за да си потърси автомобила. Автомобил се репатрира, когато има поставен пътен знак и табела, че автомобилът ще бъде отстранен принудително и телефон за връзка.

Не мисля, че трябва да се връщат някакви пари на жалбоподателя. Считам, че е налице установено нарушение и  правилно е санкционирано лицето.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че предявения иск по отношение на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ е недоказан. Трябва да са налице кумулативно дадени предпоставки, които в случая макар и с Решение № 4750/20.04.2016 г. на ВАС считам, че остават недоказани. Единственият мотив на ВАС за допустимостта на иска по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ е обстоятелството, че съдът е приел ПАМ за незаконосъобразна, с което иска е допустим. Считам, че с оглед ангажираните от нас доказателства правилно и законосъобразно е била приложена ПАМ,  което от своя страна съставлява основание за липса на част от предпоставките на иска по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, което основава той да не бъде уважен, така както е искан, поради което Ви моля да не го уважите. При положение, че не уважите иска моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение и направените разноски по делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам претенцията за основателна. Моля да бъде уважена.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: