РЕШЕНИЕ

 

№   1759   /        16.10.2018 годинаград Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

  

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесети септември, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:   1.  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

секретар: Б. Н.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия М.Николова КАНД номер 1882 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, чрез М.В.Михалева – юрисконсулт и упълномощен представител против решение № 100/23.05.2018г. постановено по а.н.д. № 120/2018г. по описа на Районен съд – Царево, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 144/22.01.2018г. издадено от директора на РИОСВ-Бургас, с което на „Статик 89“ ЕООД за нарушение на чл.155, ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), на основание чл.166, т.3 във вр. с чл.165, ал.2 от ЗООС е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.

В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното съдебно решение е неправилно и незаконосъобразно. Иска се отмяна на решението и на НП.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, се представлява от гл.юк.Ковачева, надлежно упълномощена, която поддържа касационната жалба и представя писмени доказателства.

Ответната страна – „Статик 89“ ЕООД, редовно уведомена, се представлява лично от управителя Иван Богданов и адв.Скулиев, които намират касационната жалба за неоснователна. Представят по делото писмени доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище, че решението на Районен съд – Царево е неправилно.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на страните и на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

         С наказателното постановление, ответното дружество е санкционирано за това, че на 18.09.2017г. в РИОСВ – Бургас, не е изпълнил дадено с писмо изх.№ 458/01.08.2017г. на директора на РИОСВ – Бургас задължително предписание: до 18.09.2017г. не е представил в РИОСВ документи, удостоверяващи изчерпването и предаването за пречистване на отпадъчни води от шахтата на Пункт за дестилация на ферментирали плодове, находящ се в землището на гр.Царево, със собственик и ползвател „Статик 89“ ЕООД за 2016г. и до 28.07.2017г.

         За констатираното е съставен акт за установяване административно нарушение (АУАН) връчен на представляващия дружеството. Въз основа на акта е издадено процесното НП.

         За да постанови оспореното решение, въззивният съд е приел, че АУАН и НП са издадени от надлежни органи, в рамките на компетентността им. В същото време обаче, съдът сочи, че администативнонаказващият орган не е доказал, че за цитирания в акта и НП период (2016г. и до 28.07.2017г.), за който се искат документите, пункта е работил, т.е били са налице отпадни води, които е следвало да се извозват. На следващо място първоинстанционният съд намира, че не са налице данни санкционираното лице да е било запознато със задължителните предписания, за чието неизпълнение е санкциониран.

         Така постановеното решение е правилно, но по различни от изложените мотиви.

         След преценка на събрания по делото доказателствен материал и изложените от страните възражения, касационната инстанция намира, че действително по делото не се установява по безспорен начин за процесния период – 2016г. и до 28.07.2017г. пункта за дестилация на ферментирали плодове /Ракиджийницата/, находящ се в гр.Царево, с ползвател „Статик 89“ ЕООД да е функционирал. Нито органа представя доказателства, че в този период обекта е осъществявал работа, нито санкционираното лице представя такива, видно от който да се установи, че работа в него не е осъществявана.

         В настоящата хипотеза обаче, нарушението за което е санкционирано ответното дружество е свързано с неизпълнение на дадено с констативен протокол задължително предписание. Настоящият съдебен състав установи, че при съставянето на АУАН и издаването на НП, административнонаказващият орган е допуснал съществено процесуално нарушение. С писмо изпратено до „Статик 89“ ЕООД, с изх.№ ВОД-458/01.08.2017г., директора на РИОСВ – Бургас е дал задължително предписание, а именно: в 7-дневен срок от получаване на писмото в РИОСВ – Бургас да бъдат представени документи, удостоверяващи изчерпването и предаването за пречистване на отпадъчни води от шахтата на Пункт за дестилация на ферментирали плодове, находящ се в землището на гр.Царево, със собственик и ползвател „Статик 89“ ЕООД за 2016г. и до 28.07.2017г.

         На 18.08.2017г. в РИОСВ – Бургас е постъпило писмо с вх.№ ВОД-458(1)/18.08.2017г., с което е поискано от санкционираното дружество удължаване на срока за изпращане на документи. Молбата е била удовлетворена, като на лицето е даден нов краен срок, неподлежащ на удължаване - до 01.09.2017г., съобразно писмо с изх.№ ВОД-458(2)/22.08.2017г. Т.е от деня следващ крайния срок за изпълнение на предписанието лицето е било в нарушение, като това е 02.09.2017 г. За съдът не е ясно поради каква причина администривнонаказващият орган е посочил като дата на извършване на административното нарушение 18.09.2017 г.  Допуснатата грешка при посочване датата на нарушението, според настоящия касационен състав, води до съществено нарушение на процесуалните правила, защото във всички случай се засяга правото на защита на наказаното лице. Това процесуално нарушение е съществено, тъй като е опорочено установяване датата на извършване на нарушението, поради което и не би могло да се санира в последващ стадий на производството, а съставлява формална предпоставка за отмяна на оспореното наказателно постановление. Само на това основание оспореното наказателно постановление следва да бъде отменено, тъй като при издаването му е допуснато съществено процесуално нарушение, засягащо правото на защита на наказаното лице. В административно-наказателното производството институтът на очевидната фактическа грешка е неприложим и допуснатото нарушение може да бъде отстранено само чрез отмяна на процесното НП.

         Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира, че жалбата е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

         Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р Е Ш И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100/23.05.2018 г., постановено по а.н.д. № 120/2018г. по описа на Районен съд – Царево.

 

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                        2.