ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.01.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1882 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ, редовно уведомен, се явява адвокат С., с представено пълномощно по делото.

          За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Началник на РДНСК – Югоизточен район – Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с представено пълномощно по делото.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Корал резидънс“ ЕООД, редовно уведомена, не изпраща представител.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Витатур инвест“ АД, редовно уведомена, не изпраща представител.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Царево, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

          За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Стоянова.

          Явява се вещото лице.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № ДК-10-ЮИР 31/09.06.2017г. на началника на РДНСК - Югоизточен район.

В открито съдебно заседание на 17.10.2017г. съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза от вещото лице В.Д., която е извършена и представена в срок по делото.

На 11.01.2018г. Окръжна прокуратура - Бургас представи и преписка с вх. № 352/11.01.2018 г., като в съпроводителното писмо е посочено, че това е извършено съгласно определение на съда от 31.10.2017г., но видно от делото съдът не е постановявал определения на тази дата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Предоставям на съда относно представената преписка. Нямам искане тази преписка да присъства по делото.

АДВ. С.: Предоставям на съда тази преписка дали да се приеме по делото и дали е необходима, с оглед изясняване на факти и обстоятелства по спора.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Предоставям на съда дали преписката да бъде приобщена към настоящото дело.

 

Съдът предвид обстоятелството, че не е изискал техническата документация от Прокуратурата и същата не е нужна за изясняване на релевантните за настоящия правен спор факти, а освен това никоя от страните няма изрично искане тези доказателства да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ВЪРНЕ изпратената от Окръжна прокуратура - Бургас преписка с вх. № 352/11.01.2018 г.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

В.Й.Д. – ** г., българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. С.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси по заключението. Моля да приемете експертизата, като обективна, компетентна и безпристрастна.

 

С оглед изявленията на страните и след като се запозна със заключението на вещото лице В.Д., съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението по извършената по делото съдебно-техническа експертиза, като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице Д. в размер на 350 лв., платими в рамките на внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 350 лв. на 16.01.2018 г.)

 

АДВ. С.: Нямаме искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да задължите СГКК гр. Бургас да представят Специализирания регистър и карти, приети с Протокол № 21-83/19.09.2014 г., касаещи имот с идентификатор 44094.22.35 по КК на с. Лозенец. Правя искането си във връзка с твърдението в процесната заповед, а именно, че горепосоченият имот е зает частично от сиви дюни.

АДВ. С.: Уважаеми г-н председател, предоставям на съда по това доказателствено искане въпреки, че то е несвоевременно направено. Считам, че по преписката се съдържат достатъчно доказателства, касаещи наличието и липсата на дюни към момента на издаване на разрешението за строеж. В тази връзка считам, че специализираната карта одобрена към 2014 г., е приета впоследствие.

ПРОКУРОРЪТ: Считам доказателственото искане за основателно и моля да го уважите доколкото всяка презаверка на разрешение за строеж се явява самостоятелен индивидуален административен акт.

 

Съдът намери, че направеното доказателствено искане от пълномощника на началника на РДНСК-ЮИР гр. Бургас следва да бъде уважено, тъй като същото е релевантно за правилното решаване на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА началника на СГКК гр. Бургас, в 14-дневен срок да представи Специализираната карта и специализирания регистър, касаещи имот с идентификатор 44094.22.35 по КК на с. Лозенец, както и Протокол № 21-83/19.09.2014 г. за приемането им.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2018 г. от 10.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.40 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: