ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1882 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:23 часа се явиха:

 

          За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ, редовно уведомен, се явява адвокат С., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

          За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Началник на РДНСК – Югоизточен район – Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Корал резидънс“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Витатур инвест“ АД, редовно уведомен, не изпраща представител.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Царево, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

          За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № ДК-10-ЮИР 31/09.06.2017г. на началника на РДНСК - Югоизточен район.

 Органът е представил административната преписка.

На 23.08.2017 г. е постъпила молба от заинтересованата страна „Корал Резидънс“ ЕООД, че на 28.07.2016 г. е прехвърлило имота в полза на „Витатур Инвест“ АД, поради което иска да бъда заличено като заинтересована страна.

АДВ. С.: Поддържаме жалбата по изложените в нея съображения. Моля да приемете приложените към нея доказателства.

По искането за заличаване на „Корал резидънс“ ЕООД, предоставям на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете административната преписка, представена от началника на РДНСК-ЮИР гр. Бургас.

По отношение на направеното искане в молбата от „Корал резидънс“ ЕООД за заличаване, предоставям на съда.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима.

Моля да приемете административната преписка.

Във връзка с доклада, намирам, че заинтересованата страна „Корал резидънс“ ЕООД няма процесуална легитимация и моля да бъде заличена страната.

 

Съдът във връзка с направеното искане за заличаване на „Корал резидънс“ ЕООД като заинтересована страна намира, че същото не следва да бъде уважено, защото атакуваното разрешение за строеж е било издадено в негова полза, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Корал резидънс“ ЕООД за заличаването му като заинтересована страна в процеса.

 

АДВ. С.: Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза с въпроси, които са поставени в нарочната писмена молба, която представям с копие за страните, които въпроси касаят издадените строителни книжа, както и дали е налице промяна по отношение на тях към настоящия момент. Считам, че така поставените въпроси са относими, с оглед правилното решаване на спора и затова моля да ги допуснете.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Считам, че така поставените въпроси в представената нарочна писмена молба са неотносими, с изключение на въпрос № 1, който считам, че е напълно правен. Относно въпроси 2, 3, 4 и 5 няма такива твърдения относно ПУП в процесната заповед.

ПРОКУРОРЪТ: Аз не възразявам да бъде допусната експертизата. Считам въпрос № 1 за правен, а досежно въпрос № 2 ако позволите, моля да бъде допълнен, като вещото лице отговори ако имотите не попадат в защитена територия, коя е най-близката защитена зона или защитена територия, и на какво разстояние се намират?

АДВ. С.: Нямам възражение по така направеното допълнение.

 

          С оглед направеното искане за извършване на съдебно-техническа експертиза, съдът счете, че същото следва да бъде уважено с направеното допълнение от прокурора, предвид което и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, приложени към административната преписка.

          ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените въпроси от адв. С., като се има предвид и допълнението направено от прокурор Червеняков в днешно съдебно заседание.

          Експертизата да се извърши от вещото лице арх. В.Д., след внасяне на депозит в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес.

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.01.2018 г. от 9.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.33 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: