ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,04.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: К.Л.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1882 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.К.Р., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Т.Д., надлежно упълномощен с представено пълномощно по делото, находящо се на лист 18.

Ответникът М.Д.Д. – старши специалист в отдел „Общофункционален контрол” при Община Бургас, редовно призована, се явява лично.

Ответната по иска Община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Р., която представя пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба-иск от Р.К.Р. против принудителна административна мярка, представляваща преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, осъществена на 13.08.2014г. по отношение на лек автомобил марка „Фолксваген”, с рег.№ А4071ВН, на основание чл.171, т.5, б.”Б” от Закона за движението по пътищата. Длъжностното лице наложило ПАМ е М.Д.Д. - старши специалист в отдел „Общофункционален контрол” при Община Бургас.

С жалбата е предявен иск по ЗОДОВ срещу Община Бургас за заплащане на имуществени вреди на жалбоподателя Р. в размер на 43.20лв., ведно със законната лихва, считано от 13.08.2014г. до окончателното изплащане на сумата, представляващи претърпени имуществени вреди.

Във връзка с дадени от съда указания, на 18.09.2014г. е постъпило уточнение на жалбата от Р.К.Р., относно посочване размера на лихвата от датата на увреждането 13.08.2014г. до датата на предявяване на жалбата 27.08.2014г.

 

Адв.Д.: Поддържам жалбата. Считам, че принудителната административна мярка, която е наложена от общината е първо неправилна, второ незаконна. Моля да задължите административния орган да представи доказателство, че е уведомено полицейското управление за репатрирания автомобил и да представи удостоверение, че на мястото, където е бил паркиран автомобилът, липсват табели, които да забраняват паркиране или, че неправилно паркираните автомобили се репатрират.

Нямам други искания.

 

ОТВЕТНИКЪТ Д.: Оспорвам жалбата. Нямам искания по доказателствата.

По отношение искането за представяне на удостоверение от полицейското управление: Не оспорвам това, че на това място няма поставен знак. Оспорвам това, че автомобилът действително пречеше на останалите участници в движението – пешеходци и на други участници в движението. Улицата е еднопосочна. Автомобилът беше спрян върху тротоара, който не е определен за паркиране. Наложих тази мярка затова, защото пешеходците нямаше как да преминат по този тротоар, трябваше да се движат по платното. Това място се намира в жк „Лазур” до бл.№ 28, но не мога да се сетя как се казва улицата. В близост до този блок има детска ясла.

 

Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата. Оспорвам иска срещу Община Бургас. Моля да приемете преписката, представена от Община Бургас.

Нямам доказателствени искания.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата процесуално допустима. Кумулативно предявеният иск по ЗОДОВ считам също процесуално допустим.

         Нямам искания по доказателствата.

 

         Въпрос на СЪДА към ОТВЕТНИКА Д.: В  групата, която извършва тази дейност по репатриране има ли полицай?

         ОТВЕТНИКЪТ Д.: Няма полицай в групата. Аз съм човекът, който е разпоредил мярката.

         Въпрос на СЪДА към ОТВЕТНИКА Д.: Когато се репатрира автомобил, има ли практика да се уведомява полицейско управление откъде и взет автомобила и къде е откаран?

         ОТВЕТНИКЪТ Д.: За абсолютно всеки репатриран автомобил даваме данни в Общинско предприятие „Транспорт” и когато автомобилът е на паркинга, според данните, които давам, колежката от общинското предприятие уведомява полицията чрез имейл.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, описани на лист 3 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис, находящ се на лист 2 от делото.

        

С оглед становището на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

 

 

Адв.Д.: Искам да подчертая, че по отношение на казаното от представителя на общината, репатрирането на автомобили, тъй като аз съм пряк свидетел на отклонението, за което ставаше въпрос. Жалбоподателят става сутринта и вижда пред техния блок, че двата автомобила, които са паркирани там (единият негов, другият с чужда регистрация) ги няма. В момента, в който вижда, че ги няма двата автомобила, се обадил на полицейски служител в районното и му дават моят телефон, тъй като съм бивш полицейски служител, да проверим дали автомобилите не са откраднати.

Жалбоподателят разбира, че колите са репатрирани на общински паркинг слизайки долу, от съседи, чийто автомобили също са били вдигнати и така разбираме какво става, а не от полицая. Това означава, че полицаите нямаха представа, че автомобилите са вдигнати.

 Автомобилът е вдигнат от някъде, където улицата е глуха и обслужва единствено живущите там. Детската градина е много далеч оттам, на две пресечки.

Моля съдът да отмени като незаконосъобразна процесната принудителна административна мярка и да възстанови на жалбоподателя сумата, която е платил заедно с разходите, направени в съдебното производство.

 

ОТВЕТНИКЪТ Д.: Искам да допълня относно това, че полицията не е била уведомена: Още с влизането на автомобила на паркинга, колежката праща имейл в Първо РПУ. Не мога да кажа защо в Първо РПУ. Независимо откъде се взема автомобил, се уведомява Първо РУП. Не зная защо, но е определено Първо РУП да бъде уведомявано.

Освен това, друга улица, която да води към тази детска ясла, няма. Входът на яслата е откъм страната, откъдето съм разпоредила да бъде вдигнат автомобила. Там е централният вход на яслата. Минават много пешеходци и майки с колички, които водят децата си точно в тази ясла и автомобили също преминават оттам.

Моля съдът да потвърди наложената ПАМ.

 

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите предявеният срещу Община Бургас иск като неоснователен и недоказан. Видно от доказателствата по делото се установи, че автомобилът е спрял на тротоар, където е пречел за свободно минаване на пешеходци и се налагало да слизат на уличното платно, да заобиколят автомобила, а също така и затруднява движението на минаващите автомобили по улицата, тъй като там улицата е еднопосочна и от едната страна има определени места за спиране. Поради което моля да постановите решение, с което да отхвърлите предявения иск.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че в настоящото производство основният предмет, който е прецедиран, това е дали процесният автомобил е пречил на движението с оглед наличните предпоставки на чл.171 от ЗДвП, във вр. с чл.168. В тази насока считам, че такива по безспорен начин бяха установени, поради което наложеният индивидуален административен акт, именно ПАМ, се явява законосъобразен в предпоставките на чл.146 от АПК, поради което моля да потвърдите наложената ПАМ, а искът по ЗОДОВ на това основание, да се отхвърли.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: