ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 05.11.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На пети ноември                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1882 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

Жалбоподателят „ЗИТА КО” ООД - редовно призован, се представлява от адв. Н. – представя пълномощно.

Ответникът Директор на Дирекция ОДОП-гр.Бургас-редовно призован,  се представлява от юк. Ж. - представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Зита Ко” ООД против ревизионен акт, с който на дружеството са определени задължения по ЗДДС и по ЗКПО за 2010 година.

 

Адв. Н.: Поддържам жалбата и двете доказателствени искания за съдебно агрономична експертиза и разпит на свидетел.

 

Юк. Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Относно искането за експертиза - предоставям на съда. По отношение разпит на   свидетел – възразявам. Чрез свидетелски показания не следва да се установяват тези доказателства, а чрез съответни документи, находящи се в дружеството-жалбоподател.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Н.: Какво ще установявате със свидетеля?

 

Адв. Н.: Ще установяваме, че е извършен оглед на площите засети с този ечемик и е установено неговото погиване и поради липса на влага/валежи не е покълнал ечемикът.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото.

 

ДОПУСКА съдебно аграномична експертиза с въпросите формулирани в жалбата на л. 5 от делото.

 

НАЗНАЧАВА вещото лице В.К.С.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 500 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес по сметка на  Административен съд Бургас.

 

Вещото лице да бъде уведомено за започване на работа по експертизата, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Съдът счита, че следва да допусне поискания свидетел. Уточнението направено от адв. Н. в днешното съдебно заседание е свързано с факти, които имат значение за установяване на фактическата обстановка по спора.

Органът по приходите е отрекъл претендираните обстоятелства, а именно, че реколтата е погинала като се е позовал на поведение на жалбоподателя, което според него е неправомерно. Доколкото органът по приходите е приел за установени отрицателни факти, върху жалбоподателя е възложена доказателствената тежест да установи състоянието на продукцията си, за която той твърди, че е била унищожена от суша.

Съдът счита, че следва да допусне до разпит поискания свидетел, като неговите показания ще бъдат ценени с оглед всички обстоятелства по делото в това число и процесуалното поведение на жалбоподателя в ревизионното производство.

 

Предвид изложеното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА един свидетел при довеждане от жалбоподателя за установяване състоянието на посевите през 2010 година.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.02.2014 година от 14,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: