ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1881по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.А.М., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощен, с представено на л.11 от делото пълномощно.

За ответника началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Производството е образувано по жалба на К.А.М. против заповед № 769з-56/18.06.2018г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас, с която е иззето свидетелство за управление на моторно превозно средство № 283455114, издадено на 05.12.2017г.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Заявявам, че свидетелството за управление на МПС е било връчено на доверителя ми и впоследствие, в по-късен етап е иззето. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, както и представените от административния орган писмени доказателства, представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт съгласно опис в писмо рег.№ 769000-1309/30.07.2018г. на л. 11 от делото.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да отмените обжалваната заповед. Считам, че началника на сектор „Пътна полиция“ неправилно е тълкувал чл.151 от ЗДвП, във вр;. §16 на ПЗР към ЗДвП, а именно, че свидетелството за управление на МПС се издават до влизане в сила на този закон, а видно от датата на издаване на свидетелството за управление, свидетелството за завършен 8-ми клас е издадено три месеца преди да влезе изменението на закона в сила и не следва да бъде иззето, макар че свидетелството за управление му е било издадено вече след влизане в сила на изменението на закона, като през това време е имало други процедури във връзка със подаването на документите – шофьорски курс, курс в Български червен кръст и др., и по-късно за подаване на решение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: