ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 31.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1881 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.38 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ се явява адвокат С..

За ответника- началник на РДНСК Югоизточен район се явява юрисконсулт А..

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

Заинтересованите страни- главен архитект на община Царево и „Витатур инвест“ АД не изпращат представители, редовно уведомени.

Явява се вещото лице арх.В.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от Службата по геодезия, картография и кадастър- Бургас с приложени към него цветно копие на обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни за морски плаж „Лозенец Кумкашла“ и копие от специализиран регистър на обектите по чл.6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, неразделна част от обединената специализирана карта.

 

Сне се самоличността на вещото лице арх. А., както следва:

Арх. В.В.А.- Д., 49 г., българка, български гражданин. Без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице А.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Адвокат С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Юрисконсулт А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение за положения труд в размер на 597 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 300 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати остатъка от 297 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат С.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт А.: Нямам други доказателствени искания. Моля да приемете представените от Службата по геодезия, картография и кадастър писмени доказателства. Моля да приключите събирането на доказателствата.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Няма да соча доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ намира представените от Службата по геодезия, картография и кадастър- Бургас писмени доказателства за относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА цветно копие на обединена спец карта специализирана карта на морските плажове и видовете дюни за морски плаж „Лозенец Кумкашла“ и копие от специализиран регистър на обектите по чл.6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, неразделна част от обединената специализирана карта.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат С.: Моля да отмените заповедта, с която е обявено за нищожно разрешение за строеж №301/28.12.2007г. издадено от гл.арихтект на община Царево, като подробни съображения сме изложили  както в жалбата до административния орган, така и пред настоящата инстанция. Моля за срок за писмени бележки. Представям четири броя решения на ВАС по идентични казуси с прогласяване на нищожност на разрешение за строеж по отношение на представляваното от мен дружество. Представям списък за разноски и моля да ми присъдите разноски по списъка, който представям.

Юрисконсулт А.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да постановите съдебен акт, с който да отхвърлите същата по подробно изложените съображения в процесната заповед на началника на РДНСК-ЮИР, както и да ми предоставите срок, в който да представя доводи и аргументи за законосъобразността на акта. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля да отхвърлите оспорването като неоснователно и да потвърдите издадена заповед от началника на РДНСК-ЮИР, с който е обявена нищожността на разрешение за строеж. Считам, че констатациите на административния орган, подробно изложени в съответната заповед, кореспондират с доказателствената опора на събраните доказателства и считам, че е правилна констатацията за нищожност на разрешението за строеж, което е издадено при пълна липса на условията и предпоставките, предвидени в ЗУТ. Моля за произнасяне в този смисъл.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания от страните, определи 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: