ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1881 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ТРАНСВАГОН” АД, редовно призован, представлява се от адв. Т. и адв. Т., с представени по делото пълномощни. 

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.С.Я., редовно призована, явява се лично.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, в която е формулирано искане за поправка на допусната явна фактическа грешка в протокол от съдебно заседание на 04.11.2014 г. по отношение името на конституираната като заинтересована страна Д. С. Я..

 

         АДВ. Т.: Поддържам молбата за поправка на ЯФГ, като молим името на заинтересованото лице да се чете Д.С.Я..

 

         С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА поправка на допусната грешка в протокол от съдебно заседание на 04.11.2014 г., като името на конституираната заинтересована страна следва да се чете Д.С.Я..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като същото е депозирано на 28.01.2015 г. – т.е., в 7-дневния срок по чл. 199 от ГПК.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

         Ж.Д.Ж. – ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Т.: На стр. 12, във въпрос № 13 казвате, че не откривате допуснати грешки във връзка с подадените данни. Може ли да посочите дали това е преди или след корекцията?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази констатация, която съм направила е във връзка с технически подадени данни от страна на „Трансвагон” АД, по които не намирам грешка във връзка с тяхното подаване. Същото мога да кажа и по отношение на направената корекция, която също е направена в рамките на изискванията на закона. За мен са правилни данните подадени преди корекцията, които са коректни и точни.

         За да отговоря на въпрос № 13 дали „Трасвагон” АД от гледна точка на прилагането на чл. 10 от КСО е подал коректно данни за лицето Д.Я., означава да отговоря дали чл. 10 следва да се третира когато става въпрос за осигуряване на лице в бременност и раждане на нормално дете и дали следва да се изплаща обезщетение без нито един ден отработен при новия работодател. За да отговоря дали данните са коректни, следва да направя анализ на това. Това е правен извод и ако съдът прецени, мога да изразя личното си мнение, но то отново ще бъде тълкуване на закона, което смятам че не е редно. В експертизата съм описала, че технически данните са правилно подадени спрямо изискванията на КСО със съответните приложения и корекциите са правилно извършени съгласно дадените предписания на закона.

         АДВ. Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

         АДВ. Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По въпрос № 10 на стр. 7 тези данни, които сте описали, че са подадени от „Транвагон” АД, може ли да кажете дали посочените данни съществуват в регистъра на осигурените лица?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към момента на изготвяне на експертизата данните са ми предоставени от „Транвагон” АД. Не са ми предоставени от НОИ, поради което не мога да отговоря на въпроса дали тези данни са били налични към момента на изготвяне на експертизата и към настоящия момент.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: На въпрос № 12 на стр. 8, предписанието на контролния орган се отнася за заличаване на данните. Вие описвате корекция на данни, а не заличаване на данни.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имам предвид същото. Корекцията с 0 по същество означава заличаване на подадените преди това данни – т.е., заличаването на данни е аналогично в случая с корекцията, тъй като корекцията е извършена не в увеличение, а в намаление, за да се променя код. Всичко е с 0.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по отношение на заключението

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице Ж.Д.Ж., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лв., 450 лв. от които платими от внесения депозит.(Р.К.О. - 450лв. - 17.02.2015 г.)

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 50 лв., съставляваща доплащане по допуснатата и приета съдебно-счетоводна експертиза. При неизпълнение на указанията, в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

         АДВ. Т.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Т.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЗАИНТ. СТРАНА Я.: Нямам доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: С оглед уточняване на заключението по въпрос № 10, представям на съда справка от информационната база на НОИ, от която се вижда, че посочените в т. 10 данни са заличени впоследствие от осигурителя.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не оспорвам обстоятелството, че са заличени. Не се противопоставям да се приемат.

 

         С оглед становищата на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА като писмено доказателство представената справка от процесуалния представител на ответника.

 

         Поради липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Т.: Моля да уважите жалбата на моя доверител като основателна и да отхвърлите решението на ТП на НОИ, като ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски. От събраните гласни и писмени доказателства се установява изцяло верността на твърядната фактическа обстановка, която по безспорен начин опровергава констатациите на контролния орган. Представям писмена защита и списък на направените разноски.

         АДВ. Т.: Присъединявам се към казаното от адв. Т..

         ЗИНТ. СТРАНА Я.: Присъединявам се към казаното от адв. Т. и адв. Т. и представям молба, в която съм изразила становище по същество.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата и потвърдите обжалваното решение на директора на ТП на НОИ.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: