ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 04.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1881 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:56 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ТРАНСВАГОН” АД, редовно призован, представлява се от адв. Х.Т. и адв. Т., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д. Д., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Делото е образувано по жалба от „Трансвагон” АД против Решение № РД-114/20.08.2014 г. на директора на ТП на НОИ – Бургас, с което е оставено в сила задължителни предписания изх. № 953/15.07.2014 г.,  издадено от контролен орган на ТП на НОИ - Бургас.

 

         АДВ. Т.: Поддържаме жалбата против решението на директора ведно с доказателствените искания, както и молбата за конституиране на Д.Я. като заинтересовано лице.

         АДВ. ТОДОРОВА: Присъединявам се към казаното от колежката. Поддържам жалбата. Същата е основателна, а решението незаконосъобразно. Поддържам всички доказателствени искания направени в жалбата, в т.ч. и искането за конституиране на посоченото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам изцяло така депозираната жалба. По повод направените доказателствени искания съм депозирала писмено становище, което поддържам.

Относно искането за конституиране като заинтересована страна Д.Я. се противопоставям, тъй като спорът по настоящото производство касае „Трансвагон” АД и ТП на НОИ - Бургас. Считам, че това са страните по делото и лицето Д.Я. не притежава качеството на заинтересована страна.

         АДВ. Т.: С оглед становището на ответната страна представям молба, която моля съдът да приеме. Считам, че възраженията са неоснователни, тъй като определени данни, които ние квалифицираме като коректни или некоректни, не е въпрос на правна преценка, а е въпрос на фактически изводи с оглед съпоставяне на вписаните данни с действителната фактическа обстановка. Оспорванията са неоснователни затова, защото в предписанието съществува голяма неяснота кои конкретни данни в декларация-обр. 1 са некоректни, защото ние за тях можем да правим предположение от обосновка на предписанията. Декларация-обр. 1 съдържа много данни за конкретното лице. Аз съм обосновала необходимостта от конституирането на лицето Д.Я. като заинтересована страна, тъй като то е потърпевшо от този спор. Ако ние коригираме данните, това преклудира правото на обезщетение.

         Запознала съм се с представената административна преписка, като заявявам, че същата е изпратена от административния орган в цялост. Нямам искане за представяне на други документи като част от административната преписка.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и по повод искането за конституиране на Д.С.Я. като заинтересована страна, намира следното:

         В случая се оспорва задължителни предписания дадени от контролен орган при ТП на НОИ, с които на жалбоподателя е разпоредено да бъдат заличени неправилно подадените данни, декларирани в Декларация-образец 1 и касаещи лицето Д.С.Я.. Безспорно, в случай на основателност на така оспорените предписания, правните последици ще настъпят и в сферата на лицето Я., която в резултат на изпълнението и коригирането на данните в Декларация-образец 1 би била лишена от правото на обезщетение. В този смисъл, съдът намира, че Д.С.Я. има правен интерес от участието в настоящия процес, с оглед на което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         КОНСТИТУИРА лицето Д.С.Я. като заинтересована страна, която следва да бъде призована за следващо съдебно заседание.

         По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-икономическа експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши проверка в администрацията на административния орган, да отговори на въпросите, формулирани в сезиращата съдът жалба (лист 17 от делото).

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-икономическа експертиза в размер на 450 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ внесения депозит.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Ж.Ж., която следва да бъде уведомена за експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.02.2015 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: