О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1889/  08.08.2018 година, гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на осми август две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 1880 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от ЕТ „И.Н.- Ники“ с ЕИК ****, с адрес за кореспонденция: гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ ****, представляван от управителя И.Н. Г., против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-434-0322843/12.07.2018 г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на разпореждането за принудително изпълнение, поради нарушение на материалния закон. Твърди се, че търговският обект функционира от деня на проверката, като в този ден са извършвани и ремонтни дейности в него. Относно установената от проверяващите лица сума от 801.46 лева в касата  на обекта се сочи, че тя не е от продажби, а от личната пенсия на управителя, предназначена за заплащане уговореното възнаграждение на работниците. По същество се иска отмяна на разпореждането.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

На 10.07.2018 г. в 17.30 часа служители на ТД на НАП извършили проверка на търговски обект- плажен бар, находящ се в гр. Приморско, Централен плаж, стопанисван от жалбоподателя ЕТ „И.Н.- Ники“. В хода на проверката била извършена от проверяващите лица контролна покупка на фрапе и минерална вода на обща стойност 5.00 лева, заплатена в брой от проверяващите лица и приета от лицето Николай Димитров Георгиев- барман в обекта. За така заплатената сума не бил издаден фискален бон от монтираното в обекта фискално устройство, свързано дистанционно с НАП. При проверка на касата била установена положителна разлика от 801.46 лева. Тези констатации били отразени в протокол за извършена проверка серия АА № 0322843 от 10.07.2018 г. На основание чл. 186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС била издадена процесната Заповед № ФК-434-0322843/12.07.2018 г. за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обекта за срок от 15 дни, обоснована с необходимостта от промяна в начина на извършване дейността в конкретния обект, с оглед правилно отчитане на оборота от продажби и недопускане на вреда за фиска. Административният орган е посочил, че при определяне продължителността на мярката са съобразени тежестта на нарушението и последиците от него, вида и характера на търговската дейност. Констатирал е, че за периода от 01.03.2018 г. до 12.07.2018 г. не са отчитани обороти от продажби, респ. не са подавани данни към НАП, като е счел, че установената положителна касова разлика в размер на 801.46 лева се дължи и на други неотчетени приходи и е индиция за системно неизползване на касовия апарат. Отбелязал е също, че към 12.07.2018 г. са налице непогасени публични задължения на търговеца в размер на 578.37 лева, както и че за предходните години не е деклариран облагаем доход.

С оспореното разпореждане административният орган е допуснал предварително изпълнение на принудителната административна мярка на основание чл. 188 от ЗДДС, вр. чл. 60, ал.1 от АПК, обосновано със създадената организация на работа в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискално устройство реализираният оборот; невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти; предотвратяване възможността за извършване на нови нарушения. Органът е счел, че съществува опасност да последват трудно поправими вреди за бюджета от закъснение на изпълнението.

Съдът намира жалбата за неоснователна.

Обжалваното разпореждане е издадено от компетентен орган, овластен със заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на НАП, в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите реквизити, в т.ч. фактически и правни основания за издаването му. При извършената служебна проверка съдът не констатира нарушения на административнопроизводствени правила.

В нормата на чл. 118, ал.1 от ЗДДС е предвидено задължение за регистриране и отчитане на извършените доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон). Неизпълнението на това задължение съставлява основание за прилагане на принудителната административна мярка по чл. 186, ал.1, т.1 от ЗДДС- запечатване на обект за срок до 30 дни. На основание чл. 188 от ЗДДС принудителната административна мярка подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК. Съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. Според настоящия съдебен състав в конкретния случай тези предпоставки са налице. От приложения по делото протокол серия АА № 0322843 от 10.07.2018 г. (на л. 22) е видно, че за извършената от проверяващите лица контролна покупка не е бил издаден фискален бон от лицето, работещо в обекта, а и това обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя. Ирелевантно е твърдяното от последния обстоятелство, че до деня на проверката обектът не е функционирал, доколкото по време на проверката е била извършена продажба и тя не е била отчетена по установения ред. Наред с това, видно от приложения в преписката договор за наем, същият е бил сключен още на 02.03.2018 г. и до началото на сезона жалбоподателят е разполагал със значителен период от време за подготовка на обекта, а противно на житейската логика твърди, че към 10.07.2018 г. по време на активния летен сезон ремонтните дейности все още не са приключили, при положение, че е заплатена наемна цена от 13 250 лева (с остатък за плащане 3 250 лева). Недоказани са твърденията, че установената в касата сума от 801.71 лева е предназначена за заплащане възнаграждението на работниците. Не са представени доказателства за сключени договори за изработка, респ. за уговорено възнаграждение в посочения размер, а и липсват данни тази сума да е отразена във фискалното устройство чрез функцията „служебно въведени“. При положение, че в обекта се извършват продажби, съдът приема за обосновани изводите на проверяващите лица, че наличната в касата сума представлява неотчетен приход.

Неизпълнението от страна на търговеца на задължението му да отчита осъществяваните в обекта продажби обективно препятства възможността за проследяване на реализираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, поради което следва да се приеме, че е налице значим държавен интерес по смисъла на чл. 60 от АПК. Мярката е с преустановителен и превантивен характер и доколкото отлагането и́ във времето би попречило за постигане на крайната и́ цел- да предотврати укриването на приходи и отклонението от данъчно облагане, съдът приема, че разпореждането за предварителното и́ изпълнение е съобразено с целта на закона. Ето защо, жалбата се явява неоснователна и следва да се отхвърли.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „И.Н.- Ники“ с ЕИК ****, с адрес за кореспонденция: гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ ****, представляван от управителя И.Н. Г., против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-434-0322843/12.07.2018 г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: