ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 25.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и пети октомври                        две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1880 по описа за 2017 година.                 

 

 На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ, редовно призован,  се представлява от адвокат С., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ началника на РДНСК-ЮИР-  Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Витатур инвест“АД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА главен архитект на Община Царево, редовно призован, представител не се явява.

 

В залата присъства прокурор Тиха Стоянова от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо съдия, преди даване ход на делото, правя искане по чл.16, ал.1, т.3 от АПК, за встъпване в процеса като страна на Окръжна прокуратура Бургас.

 

АДВОКАТ С.: Не възразявам срещу направеното искане от представителя на Окръжна прокуратура Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  К.: Не възразявам срещу направеното искане за конституиране на Прокуратурата като страна в процеса.

 

Съдът предвид направеното искане от представител на Окръжна прокуратура Бургас, като съобрази становището на страните и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК,

 

                              О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като страна в настоящото производство Окръжна прокуратура Бургас, като за  Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

            Производството е образувано по жалба на „Прайм пропърти БГ“АДСИЦ против Заповед №ДК-10-ЮИР28/07.06.2017г. на началника на РДНСК-ЮИР-  Бургас, с която е обявена нищожността на издаденото от главния архитект на Община Царево разрешение за строеж №302/28.12.2007г. за „Апартаментна хотелска сграда С“, с местонахождение ПИ 44094.22.35 по КККР на с.Лозенец, община Царево ведно с одобрените инвестиционни проекти по протест изх.№3466/17 от 16.03.2017г. на Окръжна прокуратура Бургас.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания адмакт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата, от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения адм

 

АДВОКАТ С.: Поддържаме жалбата по подробно изложените в нея съображения. Моля да приемете приложените с нея писмени доказателства и  тези към административната преписка.

Моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза,  с въпроси формулирани в нарочна писмена молба, която представям с препис за страните. Считам, че въпросите са относими към експертизата, тъй като касаят изцяло изследване на прогласените от ответника строителни книжа.

Представям за сведение съдебна практика, а именно 4 броя решения на Върховен административен съд, касаещи приключили оконочателно съдебни производства по отношение на аналогични строежи с идентичност на страните по развилите се дела.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Да се приеме административната преписка, която е в цялост.

Във връзка направеното искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, не възразявам - единствено по въпрос 2. Въпрос 1 е правен, а останалите въпроси са неотносими към спора. Не се спори, че има промяна и изменение на ПУП и промяна на инвестиционните проекти и по останалите въпроси нямаме спорове.

 

 АДВОКАТ С.: Поддържаме искането за експертиза. Прогласена е нищожността изцяло по отношение на разрешението за строеж и одобрените с това проекти, тъй като твърдяните пороци от ответника са такива, които касаят съществени пороци в дълбочина на цялото административно производство, считам че е от съществено значение изследването на правните и фактическите основания за издаване на разрешението за строеж, както към момента на издаване на самото разрешение, така и към момента на извадане на процесната заповед, за това и поддържаме искането за експертиза за изясняване на тези факти. Отделно от изложеното, административният орган в своите мотиви, никъде не е посочил изрично, че спорът се свежда до твърдяните от него факти, обстоятелства,  а точно обратно подлага на разглеждане и ревизиране на строителните книжа в тяхната цялост и в тази връзка, моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза,  която да отговори на поставените от нас въпроси, още повече че изразеното становище на процесуалния представител на ответника касае отделяне на спорното от безспорното. В настоящото съдебно заседание  фактите, които са подложени на анализ, основанията на постановяване на заповедта са много и няма как в настоящото съдебно заседание  да извършим отделяне на спорните и безспорните факти, и в тази връзка още веднъж, моля да се допусне експертизата.

 

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо съдия, моля да приемете всички документи представени от жалбоподателя и ответната страна като доказателства по делото. Нямам доказателствени искания и считам, че направеното от жалбоподателя искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза  е процесуално допустимо и относимо към админстративния спор, поради което следва да бъде уважено.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да задължите трето неучастващо в производството лице, а именно  АГКК-Бургас да представи цветно копие извадка от специализираната карта и регистъра на обекти по чл.6, ал. 4 и ал.5 от ЗЧУК, тъй като основното ни твърдение е наличие на дюни в обекта и считаме, че с това доказателствено средство ще стане ясно, дали, колко и какви дюни има и в какви защитени природни райони попада имота или не попада.

 

АДВОКАТ С.: Възразявам по доказателственото искане направено от процесуалния представител на ответника, тъй като в крайна сметка протоколът, с който е одобрена картата е от 2014г мисля или 2015 година, докато процесното разрешение за строеж е от 2007 година. В тази връзка считам, че издаденият пет години по-късно, по точно десет години по късно протокол, чисто като административен акт е неотносим към сведената проверка за нищожност  на строителните книжа, съгласувани, одобрени и влезли в сила към 2007година, независимо от това, че ответникът към настоящия момент е включил данни от специализираната карта, подложил ги е на анализ,  изградил е своите мотиви и съображения в тази връзка и е прогласил нищожността на процесните строителни книжа, с оглед на което не считам, че така поисканото доказателство следва да бъде събирано и приобщавано към делото, като неотносими.

 

ПРОКУРОРЪТ: Направеното доказателствено искане от процесуалния представител на ответника е основателно и следва да бъде уважено,а  неговата относимост към предмета на спора, съдът ще прецени с мотвиите си с крайния съдебен акт.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИЕМА за сведение представената в днешното съдебно заседание от адвокат С., съдебна практика на Върховен административен съд,  а именно 4 броя решения.

    

            ДОПУСКА  съдебно-техническа експертиза,  вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя в представената в днешното съдебно заседание молба въпроси.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С.И., който да бъде уведомен след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Съдът намира искането на юрисконсулт К. за относимо и допустимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ЗАДЪЛЖАВА АГКК- Бургас в7-дневен срок от уведомяването, да представи по делото  цветно копие извадка от специализираната карта и регистър на обекти по чл.6, ал. 4 и ал.5 от ЗЧУК,  касаеща спорния имот с идентификатор 44094.22.35 по КККР на с.Лозенец, община Царево.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2018година от 13.20ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: