ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 12.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На дванадесети ноември                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1880 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.К.Н., редовно призован, се явява лично.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Поддържам си жалбата.

Неправилно е извършено приравняването на първа и втора категория към трета категория за времето, за което съм представил доказателства, че съм работил.

Всичкият ми стаж е признат, но категорията е неправилно изчислена.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам така депозираната жалба.

Представили сме административната преписка по издаване на обжалваното решение.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Предвид наведените в днешно съдебно заседание конкретни оплаквания на жалбоподателя за незаконосъобразност на оспорения акт, на основание чл.171 АПК следва да му укаже необходимостта от ангажиране на доказателства в подкрепа на твърденията му, включително и посредством формулиране на искане за допускане на съдебна експертиза.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства по отношение на фактите, които счита за позитивни за себе си, включително и чрез искане за допускане на експертиза, като при искане такава да бъде допусната, следва да бъде подадена по делото нарочна молба с формулирани въпроси за процесуална икономия.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.02.2015 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: