О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер    132                  от 26.01.2017 г.            град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на двадесет и шести януари две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 187 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по частна жалба на „Дениз“ ЕООД с ЕИК **** със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. „П. Р. Славейков“ **, представлявано от управителя А.С.К., чрез пълномощник адв. Б.С. от АК Хасково, със съдебен адрес гр. Хасково, ул. „Хан Кубрат“ ** против Определение **36/01.12.2016 год. на Районен съд Несебър, с което е прекратено производството по АНД № 1974/2016 год. по описа на съда, образувано по оспорване на Наказателно постановление № 1372/06.07.2016 год. на Зам. Директор на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 42, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н-18/13.12.2006 год. на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

В частната жалба са заявени твърдения за неправилност на оспореното определение, като в подкрепа на твърденията са развити подробни доводи и са представени нови писмени доказателства – служебен бон от 16.09.2016 год., издаден от „Български пощи“ ЕАД и системен бон от 16.09.2016 год., издаден от „Български пощи“ ЕАД.

След като прецени твърденията на страната и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Частната жалба е подадена в преклузивния 7-дневен срок по чл. 230 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд Несебър е образувано по жалба на „Дениз“ ЕООД  против Наказателно постановление № 1372/06.07.2016 год. на Зам. Директор на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 42, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н-18/13.12.2006 год. на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

За да прекрати съдебното производство, първоинстанционният съд е приел, че сезиращата жалба е подадена след преклузивния 7-дневен срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, тъй като оспореното наказателно постановление е редовно връчено на 09.08.2016 год., а жалбата против него е изпратена по пощата с писмо с пощенско клеймо от 18.09.2016 год.

Определението на Районен съд Несебър е неправилно и следва да се отмени.

Видно от приложените по делото доказателства, в т.ч. и тези представени в съдебно заседание на 01.12.2016 год., а именно заверено копие от оспореното наказателно постановление и известие за доставянето му се установява, че НП № 1372/06.07.2016 год. е връчено редовно на 09.09.2016 год., а не както неправилно е приел Районен съд Несебър на 09.08.2016 год. В подкрепа на това твърдение следва да се има предвид, че самата пощенска пратка (наказателното постановление) е регистрирана от пощенския оператор на 30.08.2016 год., видно от положения печат на известието за доставяне, поради което няма как тази пощенска пратка за е получена 21 дена преди да бъде регистрирана.

На следващо място, от приложените от частния жалбоподател нови писмени доказателства се установява, че жалбата против цитираното наказателно постановление е изпратена по пощата на дата 16.09.2016 год., а не както е приел НРС на 18.09.2016 год. Действително, от приложеното по делото копие на плика, с който е изпратена жалбата е видно, че датата на пощенското клеймо наподобява 18.09.2016 год. В частната жалба е заявено, че жалбата в действителност е изпратена на 16.09.2016 год., а клеймото, поставено върху предната страница на плика от приемащата Пощенска станция – Хасково Център е леко нечетливо, като цифрата 6 в датата 16.09.2016 год. може да бъде объркана с цифрата 8. В подкрепа на твърдението, че жалбата е подадена на 16.09.2016 год., с частната жалба са представени заверени копия от служебен бон от 16.09.2016 год. за приета препоръчана кореспондентска пратка без предимство с баркод PS63000007CDA (идентичен с баркода на пощенския плик, с който е изпратена жалбата) с подател „Дениз“ ЕООД и получател ТД на НАП Бургас и системен бон № 02247219/16.09.2016 год. и двата издадени от „Български пощи“ ЕАД, Пощенска станция – Хасково Център.

С оглед горното и предвид представените нови писмени доказателства, настоящия касационен състав приема, че в случая Наказателно постановление № 1372/06.07.2016 год. на Зам. Директор на ТД на НАП Бургас е редовно връчено на 09.09.2016 год., а жалбата против него е изпратена по пощата на 16.09.2016 год., поради което преклузивния 7-дневен срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН е спазен.

По изложените съображения, определението на Районен съд Несебър се явява неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, а делото върнато на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

 Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 235, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

О П  Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение **36/01.12.2016 год. по НАХД № 1974/2016 г.на Районен съд Несебър.

ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                           

 

                                                                                                          2.