О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 600/11.03.2015 година,  град Бургас

 

Административен съд - Бургас, в закрито заседание на  единадесети март, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 187/2015 година,

 

Производството е образувано по жалба вх. № 94-01-43910(2)/21.01.2015 година по описа на Община Бургас, подадена от Н.В.Ц. с ЕГН ********** ***.

В жалбата (лист 3) се заявява, че Ц. поддържа две жалби, индивидуализирани чрез входящите си номера и дати на подаване до неизвестен орган.

С определение № 262/26.01.2015 година (лист 1) на жалбоподателя е указано да уточни кой акт на кой орган обжалва, в какво се състои незаконосъобразността, както и да представи решение на ТЕЛК. С определението и изпратеното въз основа на него съобщение, Ц. е предупреден, че при неизпълнение на определеното му задължение, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Съобщението (лист 16) е получено от жалбоподателя на 29.01.2015 година.

С „нарочна молба“ вх. № 1094/02.02.2015 година (лист 17) Ц. е посочил, че обжалва „акт № 94-01-43911/23.12.2014 година“ и е представил решение на ТЕЛК (лист 18).

В опит за допълнително уточняване на претенцията на Ц., с определение № 416/13.02.2015 година (лист 17) съдът е указал на жалбоподателя да посочи в какво се изразява незаконосъобразността на акта, както и да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева – за разглеждане на оспорването по същество. На Ц. е указано, че при неизпълнение жалбата му ще бъде оставена без разглеждане.

Съобщението е получено от Н.Ц. на 18.02.2015 година (лист 19).

До настоящия момент от жалбоподателя по делото не са изпълнени указанията на съда.

Съгласно чл. 150 ал.1 т.6 от АПК, съществен реквизит на жалбата е посочването в какво се изразява незаконосъобразността на административния акт, който се обжалва. Неизпълнението на това задължение от страна на жалбоподателя съставлява съществен порок на жалбата и възпрепятства разглеждането на спора по същество. По настоящото производство от жалбоподателят Ц. двукратно е поискано да изпълни задължението си по чл. 150 ал.1 т.6 от АПК и въпреки двукратното уведомяване на лицето, указанията не са изпълнени, дори и след изтичане на законоустановения срок по чл. 158 ал.1 от АПК.

Отделно, съдът констатира, че Ц. не е изпълнил указанието да внесе държавна такса за разглеждането на спора по същество. Видно от представеното решение на ТЕЛК от 10.12.1991 година (лист 19), Ц. е освидетелстван като лице с физическо увреждане трета група по СТН раздел І т.37.

Заплащането на държавни такси е уредено от императивни правни норми. Такива се съдържат в Закона за държавните такси (ЗДТ), ГПК и други специални закони и подзаконови нормативни актове. Законодателят, в чл. 5 от ЗДТ, изчерпателно е посочил хипотезите, при които физическите лица са освободени от внасянето на държавна такса по закон, като тези случаи за изчерпателно изброени.

В чл. 5, б. "о" от ЗДТ е регламентирано, че инвалидите се освобождават от заплащане на държавна такса, само в случаите на прехвърляне от едно учебно заведение в друго, от една специалност или форма на обучение в друга, по здравословни причини, установени със заключение на медицинска комисия. В настоящия случай тези предпоставки не са налице. Обстоятелството, че жалбоподателят е освидетелстван като лице с увреждане, не сочи на директна, законово призната възможност за освобождаване от държавна такса за разглеждане на подадената от него жалба.

Неизпълнението на задълженията по чл. 150 ал.1 т.6 и по чл. 151 т.3 от АПК обуславя оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на делото.

Мотивиран от горното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 94-01-43910(2)/21.01.2015 година по описа на Община Бургас, подадена от Н.В.Ц. с ЕГН ********** *** до Административен съд - Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 187/2015 година.

 

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд -  в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: