ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 08.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми април                                       две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 187 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.К.К., редовно призован, не се явява. За него - адв. М., с представено от днес пълномощно.

За ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕ - Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Делото е образувано по жалба от П.К.К. като собственик на ЕТ „КОКИ-КК-П.К.” против АУЗД № 0000003982/10.11.2009 г., издаден от органа по приходите при Община Бургас, потвърден с Решение № 94-01-44754/1/07.01.2014 г., постановено от директора на дирекция „МПДТР” при Община Бургас.

 

АДВ. М.: Поддържам жалбата. По отношение на доказателствените искания: с оглед липсата на мотиви и фактическите констатации описани в акта, за мен остава неясно оспорените и установени с акта задължения за какъв период назад са определени. С оглед на това моля, ответникът да представи някакви доказателства, от които да стане ясно за какъв период назад във времето се касаят определените с акта задължения и за какви точно данъчни задължения става въпрос, като ще Ви моля едва след представянето на доказателства, които да дадат яснота по тези въпроси, да ми предоставите възможност да ангажирам доказателства в подкрепа на заявените в жалбата твърдения. Тези актове се издават въз основа на извършена проверка, но в крайна сметка в мотивите на акта би трябвало да бъде вписано кога, от кой и за кой период е извършена проверката и за какви точно задължения става въпрос, за да мога да преценя дали е спазен срокът по чл. 109 за издаване на акта.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. По повод на доказателствените искания: отговорите на всички условно да ги наречем „поставени въпроси” са вече по делото, като визирам решението на контролната административна инстанция, в което ясно и недвусмислено и много точно са представени фактите и задълженията по периоди, по видове и години. Дори решаващият орган да е направил констатация обоснована и доказана, че да, действително има грешки в изчисленията на органа по приходите, но тя не може да бъде коригирана предвид изричната забрана в ДОПК да се влошава състоянието на жалбоподателя, защото дължимия данък за превозните средства не е 65 лева, а 600 лв. Всички тези мотиви са описани в решението на директора на дирекция „МПДТР”.  Заявявам, че административната преписка е представена в цялост, като други писмени доказателства освен приложените по делото липсват и не съм в състояние да ангажирам такива.

АДВ. М.: Насрещната страна тъй като не би могла да ангажира доказателства, то отпада искането ми за събиране на доказателства извън тези, представени по преписката, като искам да обърна внимание на това, че подлежи на обжалване актът за установяване на задължение, а не решението на директора на дирекция „МПДТР”. Решението по никакъв начин не може да бъде възприето като допълващ акт.

Нямаме доказателствени искания. Няма да представяме доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед липсата на формулирани от страните доказателствени искания и по доказателствата

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: Моля да уважите жалбата, да отмените постановения АУЗД като неправилен и незаконосъобразен. От представените по делото доказателства е видно, че не може по никакъв начин да се установи за какви точно задължения и за какви периоди назад във времето става въпрос. Не може да се установи дали е спазен срокът по чл. 109 от ДОПК.

По отношение казаното от колегата искам да уточня, че решението на директора на дирекция „МПДТР” не е индивидуален административен акт, който да подлежи на обжалване по реда на ДОПК на последващ контрол по законосъобразност. На съдебен контрол подлежи актът, а не решението. Последното по никакъв начин не е допълващ акт и мотивите изложени в него не могат да бъдат „прехвърлени” към самия акт, с който се установява задължението за данъци. Освен това е видно, че при издаването на същия не е спазено едно от изискванията за законосъобразност, а именно наличието на фактически и правни основания (мотиви) за неговото издаване. Моля за решение в този смисъл. В случай, че уважите жалбата, моля да присъдите в тежест на ответната страна разноските по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да отхвърлите жалбата затова, защото твърдяният порок за липса на мотиви е отстранен или акта е саниран, дори да се приеме, че страда от въпросния порок с решението на административната инстанция. Моля да ни бъдат присъдени разноските за юрисконсултско възнаграждение.

РЕПЛИКА НА АДВ. М.: Санирането с излагането на допълнителни мотиви към акта, с който са установени задължения за данъци е недопустимо, предвид липсата на подобна възможност по ДОПК, чието производство се явява специално по отношение на АПК.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: