ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 25.10                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и пети октомври                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1879 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Синбад” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Г. ***, с пълномощно по делото /л.3/.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба  „Синбад” ЕООД представлявано от Х. А. против заповед №201198-0094378/08.07.16г. издадена от директор на ТД на  НАП Бургас.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Г.: Уважаема г-жо председател считам, че наложената ПАМ на „Синбад” ЕООД е незаконосъобразна, поради нарушение на материалния закон и допуснати процесуални нарушения при издаването и́. Същата е  немотивирана и постановено в противоречие на  нормативните изискания. Подробни съображения съм изложил в жалбата, които моля да имате предвид. Следва да се вземе предвид, че има  доказателства, че управителя на дружеството-жалбоподател е заплатил наложената имуществена санкция, поради което е налице и основанието на чл.187, ал. 4 от ЗДДС за нейното прекратяване. Мярката не е изпълнена. Предвид горното, моля да отмените наложената ПАМ и ни присъдите направените разноски по делото, за което представям списък на разноските.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: