ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 20.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети април                                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1878 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ригел комерс” ООД се явява адвокат К., надлежно упълномощен.

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт И., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., 52 години, българка, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: представила съм заключение, което поддържам.

 

Адвокат К.: - Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на съдебно-икономическата експертиза.

Вещото лице А. на въпросите на юрисконсулт И.: По отношение на фактурите издадени от „Булхим 2000”ЕООД съм записала, че частите са вложени в определени ремаркета или влекачи, съгласно приемо-предавателен протокол, защото в една част от приемо-предавателните протоколи се съдържа информация, напр. за ремарке № 9640 е посочено, че са вложени. Действително в една част от протоколите няма посочен номер на МПС, където са вложени частите, но по счетоводни данни, изписвайки основанията за влагане на частите в счетоводство е изписан регистрационният номер или съответно номера на ремаркето и в този смисъл съм посочила, на л.4, последния абзац от заключението ми, преди отговора на въпрос 2, съм посочила конкретно в коя колона и на кой счетоводен документ е и как са изписани резервните части. Записано е по счетоводни данни, къде са вложени частите. По отношение фактурата издадена от „РА-ДУГА ВЖ” ЕООД съм посочила искане за материални ценности, по делото има няколко приложени искания. Не си спомням дали по тази фактура или за изписването на маслото, но към делото има приложени искания за отпускане на материални ценности. Не мога да кажа точно по коя фактура, но има приложени по делото. Всичко, което съм описала в експертизата, съм го видяла в счетоводството на жалбоподателя.

Юрисконсулт И.: Нямам други въпроси.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-икономическата експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 350 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения депозит.

 

Адвокат К.: Оттеглям искането за допусканите петима свидетели. В днешното съдебно заседание водим само един, който моля да бъде разпитан. Моля да отмените определението, с което са допуснати до разпит останалите свидетели.

Юрисконсулт И.: Не се противопоставям на направеното искане.

 

СЪДЪТ с оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.02.2016г., с което са допуснати до разпит петима свидетели при режим на довеждане.

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел.

 

Съдът въведе в залата водения свидетел.

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

И.К.К., роден на *** г. в гр. Бургас, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят К. на въпросите на адвокат К.: Познавам собствениците на „Ригел комерс” ООД и по точно Я.Г., с който сме приятели. Имам камионче  и когато се е налагало, многократно съм ходил да извършвам превоз и съм правил услуга на приятеля си Я.Г.. Ходил съм да получавам разни части от „Еконт, в 95 блок на ж.к. Славейков, има един паркинг до „Хемус”, паркинга на завода. Явор ме молеше за това. Приятелски си помагаме, нямаме търговски отношения. Получавал съм някои стоки, за което той ме е молил. На паркинга на „Хемус” приемането и предаването на стоката беше, като ми дават плик с документи, аз отварям плика, виждам какво трябва да приема, и проверявам дали стоката съответства и ги карам в гаража, в сервиза, който се намира на 3-4-5 километра извън „Меден рудник”, по посока Средец. Там е сервизът на „Ригел комерс” ООД.

Адвокат К.: Ще помоля съда да бъдат предявени на свидетеля, стр. 13, 14, 15 и 19 от делото.

 

СЪДЪТ предяви на свидетеля документите, приложени на л. 13, 14, 15 и 19 от делото.

Свидетелят К. на въпросите на адвокат К.: Ами да, ето скоростна кутия съм носил. Аз не съм се подписвал никъде. Такива стоки съм получавал, нещо такова- валове, скоростни кутии. Стоките получавах от офиса на „Еконт”. Когато Явор ми звънеше по телефона и ми казваше, че не е в града, аз ходех да ги получавам. При получаването на стоката проверявах съответствие по документи.

 

Адвокат К.: Моля да предявите на свидетеля писмените доказателства на стр. 22, 23, 25, 29, 30 и 31.

СЪДЪТ предяви на свидетеля документите на л.22, 23, 25, 29, 30 и 31, от делото.

 

Свидетелят К. на въпросите на адвокат К.: Така изглеждаха документите, горе-долу така изглеждаха. Тези документи се съдържаха в пратката. Аз казвах имената на Я.Г. и те ми даваха пратката, те вадиха документите и сравнявах стоката. Това беше по всяко време в годината, горе-долу 15-20 пъти през годината. Стоките, които получавах, бяха скоростни кутии, диференциали, гуми, масла. Имаше и големи и малки по размер части. Имаше и тежки.

Адвокат К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

Свидетелят К. на въпросите на юрисконсулт И.: Караха ме аз да ги взимам, защото постоянно имаше проблеми с шофьорите и Явор ходеше да ги сменя, и отсъстваше от страната, пътуваше на някъде извън страната. Пратките бяха на Я.Г., не са ми искали пълномощно. Не съм се разписвал никъде, взимах ги и заминавах. На другото място, когато товарихме, аз отивам на едното място и после отивам и на другото. От завод „Хемус”, имахме среща с някакви фирми, които идват с друг микробус, разтоварваме и товарим. Документите, които съпътстват пратката, всички се даваха на мен и след това аз го давам на Явор и нищо не връщам.

Юрисконсулт И.: Моля да бъде предявен на свидетеля документът на л. 175 от делото, на гърба.

СЪДЪТ предяви на свидетеля посочения от представителя на ответника документ.

Свидетелят К. на въпросите на юрисконсулт И.: Познато ми се струва, но не мога да бъда на 100% сигурен.

Юрисконсулт И.: Нямам други въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Адвокат К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт И.: Представям извлечения от системата VАТ в НАП, където се отразяват данните за покупки и продажби, във връзка с твърдението и приложения договор за наем на площ от „Братя Георгиеви” ООД, от които е видно, че „Братя Георгиеви” ООД не е издавало фактури за наем към жалбоподателя за процесния период. Изкарала съм дневници за продажби от м.07.2012 до м.12.2012г., както и дневници за покупки на жалбоподателя за периода м.07.2012г. – м.02.2016г., от който е видно, че всички включени от жалбоподателя фактури, издадени от „Братя Георгиеви” ООД видно от дневника, те касаят период 2015 година. Във връзка с направеното оспорване, същото е по отношение подписа на лицето предал стоката, т.е. на доставчика, в тази връзка по делото се съдържат по два вида приемо-предавателни протоколи за едно и също нещо и оспорването е по отношение на авторството. За това беше поискан и разпит на доставчиците. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА извлечения от системата VАТ в ТД на НАП с отразени данни за покупки и продажби на „Братя Георгиеви” ООД и „Ригел комерс” ООД.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

Адвокат К.: Считам, че жалбата е основателна и е доказана и моля да уважите същата, като отмените оспорения ревизионен акт, както и да го отмените по съображения, които ще развити в писмени бележки, в срок определен ми от съда. Моля да ни присъдите разноските по делото.

Юрисконсулт И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите оспорения ревизионен акт. Претендирам юрисконсултско възнаграждение. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на жалбоподателя 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.27часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: