ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 13.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1877 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Е.Т.Д., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Н., с пълномощно по делото.

         За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Община Созопол, редовно уведомен, се явява адвокат Й., с представено пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Дуков.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед изявленията на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ, подадена от Е.Т.Д.,***, за заплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 400лв., свързани с пътуване на ищеца до гр.Созопол, произтичащи от незаконосъобразни действия на служители на ответната община по служебна корекция на подадена от него декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№ 14001299 от 15.07.2014г. Иска от съда да установи на осн. чл.204, ал.4 от АПК, че извършената служебна корекция е незаконосъобразно действие и да задължи административния орган да я заличи.

В предходното открито съдебно заседание съдът даде възможност на ищеца да ангажира посочени доказателства.

АДВ. Н.: Представям и моля да приемете доказателства за извършени разходи от моя доверител. Представям ги с копие за ответната страна.

Представям удостоверения, които са за декларирани данни от Дирекция „Икономически дейности, местни данъци и такси” при община Созопол и справка, които удостоверяват нашите твърдения, че в периода 15.07.2014 г. - 31.05.2016 г. притежавания от ищеца имот е записан в една партида, а от 31.05.2016 г. за имота има открита още една партида, както е видно, че е открита с декларация, която не е подадена от ищеца. В предходно съдебно заседание ни беше указано, че наличието на една или две партиди не е свързано с главния факт на доказване на имота, като административният орган сам потвърди извършеното от него, което представлява незаконосъобразна корекция на данни.

АДВ. Й.: Моля да имате предвид, че представените конкретно последни доказателства свързани със справка доказва, че няма спор по отношение на въпроса, че ищецът или в случая е имал партида, но че с оглед на неправилно декларирани от него обстоятелства при подаването на декларация по чл. 14 от ЗМДТ в предходен период имотът е записан на една партида (сграда и земя) и едва след подаване на декларацията към 31.05.2016 г. от съсобственика в имота се установява, че в имота съществува съсобственост в земята и ние категорично сме заявили в предходно съдебно заседание и в предварително даденото обяснение, че декларацията, подадена от съсобственика на имот на 31.05.2016 г. практически се явява коригираща декларация съгласно изискванията на чл. 14, ал. 53 от ЗМДТ. Тя обслужва всички съсобственици, което е наложило корекцията. В тази връзка, моля да се има предвид и обстоятелството, че оспорваме представените в днешно съдебно заседание доказателства за извършени от ищеца транспортни разходи, конкретно и в частта относно време за проведени срещи със служителите на община Созопол, начина на изчисляването им, като категорично заявяваме, че няма доказателства в тази насока, тъй като тежестта на доказване пада върху ищеца, някой да го е повикал и да изиска от него необходимостта да извършва транспорт от София до община Созопол, включително и да се среща със служители.

Няма да сочим други доказателства. Оспорваме претендираните разходи в размер на 60 лв. за срещи със служителите.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът счита, че следва да приеме за сведения представените писмени доказателства, а тяхната относимост и доказателствена стойност ще бъде преценявана при постановяване на окончателния съдебен акт.

Предвид това и предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, включително и тези, представени от жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Н.: Въз основа на представените и приети доказателства, моля съдът да постанови решение, с което на основание чл. 204, ал. 4, във вр. с чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ да установи, че извършената от служителите на Дирекция „Икономически дейности, местни данъци и такси” при община Созопол служебна корекция в частта на земята, е незаконосъобразно действие, изразяващо се в служебна корекция в частта на земята на декларация по чл. 14 от ЗМДТ. Моля съдът да установи, че тази корекция се явява неоснователна, защото не е направена въз основа на административен или нормативен акт и че в резултат на незаконосъобразното действие, община Созопол нанася имуществени и неимуществени вреди. Нанесената неимуществена вреда на ищеца е свързана с пътуване до община Созопол. Претендираме и имуществени вреди в размер на 400 лв. от незаконосъобразните действия на служителите от община Созопол.

Моля да задължите административния орган да заличи подадената от ищеца декларация. Изцяло неоснователно е твърдението на процесуалния представител на община Созопол, че въз основа на нотариален акт  № 111/2016 г. административният орган установява наличие на съсобственост между лицето, което придобива чрез този нотариален акт собственост и ищеца. В този нотариален акт ищецът не фигурира като собственик. На какво основание те установиха съсобственост? Както сме посочили в исковата молба, единствено и само данъчно задължено лице какъвто се явява ищеца има правото да декларира промени и корекции по вече подадена декларация. В ЗМДТ не се дава право на общинските служители да извършват служебни корекции по вече подадена декларация. Административният орган проверява подадените декларации, като „…….може да иска допълнителни данни, допълва данни, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда – и чрез измерване на имота от техническите органи.” В конкретния случай, общинският служител, който е установил някаква нередност, той е длъжен да даде конкретни указания на данъчно задълженото лице за представяне на документ, или да се яви и да даде обяснения, и да определи срок за изпълнение на дадените указания. В тази връзка извършването на каквато и да е корекция, е незаконосъобразно действие. Процесната декларация е подадена некоректно в изпълнение на закона и съобразно приложения документ за собственост. Видно от изложеното в исковата молба и в хода на настоящия процес считаме, че елементите от фактическия състав за ангажиране на отговорността на общината за дейности на администрацията, визирани в чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ са налице. Те са подробно изложени в исковата молба.

АДВ. Й.: Оспорваме представените квитанции за извършените разходи, защото видно от касовите бележки, същите са от много по-късен период и не съвпадат с времето, твърдяно от ищеца за транспортирането му до Созопол и обратно.

Моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна, първо поради обстоятелството, че липсва твърдяния фактически състав по смисъла на чл. 1 от ЗОДОВ предвид, че липсва незаконосъобразен административен акт, който да е установен като такъв по надлежния ред, включително и с влязло в сила съдебно решение. Липсва конкретно нанесена вреда, която така и не се доказа от страна на ищеца, както и причинно-следствена връзка между вредата и административния акт. Отделно считаме, че липсва виновно поведение от страна на административния орган, който не е искал от ищеца, нито съответно да го вика за справка, нито да извършва съответните разходи, които той твърди, че е направил. Видно от приложените документи за собственост става въпрос за установено от административния орган за подадена към 31.05.2016 г. декларация за съсобственост в имота, като тази декларация се явява коригираща по смисъла на чл. 14, ал. 53 от ЗМДТ, която обслужва всички съсобственици и именно това е наложило извършването на служебна корекция от страна на административния орган без по никакъв начин да се засягат права на ищеца, без да се обременява с допълнителни плащания, разходи или други. В този смисъл считаме категорично, че не е установен фактическия състав по чл. 1 от ЗОДОВ, поради което считаме исковата претенция за неоснователна и Ви моля за решение в този смисъл.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски, изразяващи се в адвокатско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата претенция остана недоказана и като такава да бъде отхвърлена изцяло.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: