ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 08.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На осми ноември                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1877 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:16 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ Е.Т.Д., редовно уведомен, се представлява от адвокат Н., с пълномощно по делото.

         За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Община Созопол, редовно уведомен, се явява адвокат Й., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед изявленията на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ, подадена от Е.Т.Д.,***, за заплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 400 лв., свързани с пътуване на ищеца до гр. Созопол, произтичащи от незаконосъобразни действия на служители на ответната община по служебна корекция на подадена от него декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№ 14001299 от 15.07.2014г. Иска от съда да установи на осн. чл.204, ал.4 от АПК, че извършената служебна корекция е незаконосъобразно действие и да задължи административния орган да я заличи.

С исковата молба са представени писмени доказателства и е направено искане за допускане извършването на съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи, по които съдът не се е произнесъл, тъй като ответникът не е взел становище по тях.

Ответникът е представил административната преписка и е представил писмен отговор на исковата молба.  

 

АДВ. Н.: Поддържам изцяло исковата молба.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото четири броя скици от АГКК, които удостоверяват факта, че ищецът е отразил промяната на процесния имот и прилежащата площ към нея в агенцията.

Поддържам искането за допускане на съдебно-счетоводна и съдебно-икономическа експертизи.

АДВ. Й.: Оспорваме иска. За нас е неясен петитума. Моля да бъде уточнено от ищеца, тъй като един път се иска отмяна на корекцията. Да разбираме ли, че искат отмяна на административното действие? Оспорваме иска с оглед правното му основание чл. 1 от ЗОДОВ. Считаме, че липсват процесуални предпоставки по иска.

Представям декларация от 31.05.2016 г. на М.С.И. по чл. 14 от ЗМДТ, видно от която и с оглед приложения нотариален акт - става дума за нотариален акт на лицето, което е извършило прехвърлителна сделка на 08.03.2016 г.

Представям нотариален акт № 111 от 08.03.2016 г. като акт за представената декларация по чл. 14 от ЗМДТ от лицето, упоменато в декларацията, видно от което обстоятелство се установява, че през 2016 г. лицето М.И. е закупил с приложения нотариален акт част от УПИ, което практически се явява в съсобственост с имота на ищеца конкретно и само по отношение на земята, в резултат на което административният орган е установил наличието на съсобственост между ищеца и съответното лице М.И., като въз основа на този факт е съответно установило, че ищеца Д. неправилно през 2014 г. - две години по-рано не е декларирал съсобственост по отношение на земята, като в този смисъл практически подадената през 2016 г. декларация по чл. 14 от ЗМДТ съгласно ал. 5 от същия, се явява обслужваща всички съсобственици и в този смисъл административният орган е уведомил ищеца с писмо, като липсват всякакви други действия по отношение на твърдяните корекции, липсват и нарушения ощетяващи, нанасящи вреди на ищеца, като единственото условие съгласно чл. 14, ал. 5 от ЗМДТ е, че подадената декларация по отношение на земята обслужва вече и двамата съсобственици. В този смисъл считаме, че с тези доказателства липсва незаконосъобразно действие или корекция по отношение на ищеца, която да му нанася вреда и в подкрепа на твърденията си, че липсва първо незаконосъобразно действие на администрацията, второ извършено виновно, трето липсва каквато и да е било вреда, като не му се вменяват нови задължения. Никой не го е викал да дойде в община Созопол. Същият единствено и само е уведомен с писмото, което е приложено по делото, че корекцията се налага с оглед корекцията заради подадената декларация от съсобственик. В този смисъл считаме, че липсва виновно поведение и се противопоставям на искането за експертизи, които са направени в исковата молба по отношение на съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-икономическа експертиза като неотносими към съществото на спора, защото фактите и обстоятелствата, които искат да се обследват от тях са ирелевантни с оглед фактическата обстановка и конкретно доказателствени материал, свързан с изясняване на хипотезата на чл. 1 от ЗОДОВ, който е основание за настоящия иск.

ПРОКУРОРЪТ: Исковата претенция е процесуално допустима. Същата включва в петитума си три отделни иска – чл. 204, ал. 4 от АПК, чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ и третия иск принципно кореспондира с нормата на чл. 183, ал. 2 от АПК, с който съдът може да дава указание за тълкуване на закона.

Моля да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка от Община Созопол.

Считаме, че съдебно-икономическа експертиза не следва да бъде назначена с посочените в т. 1 от исканията на ищеца в исковата молба въпроси, които могат да се удостоверят с разходно-оправдателен документ - билет за превоз или друг, който да установи разхода на ищеца за пътуването му до гр. Созопол.

Досежно съдебно-счетоводната експертиза също считам, че не е относима към предмета на спора. Въпрос № 1 е правен, а по въпрос № 2 същите данни биха могли да бъдат изискани от община Созопол и получени от тях за притежаваните от ищеца имоти.

АДВ. Н.: По така представените доказателства от ответната страна считам, че срокът е преклудиран, тъй като следваше да бъде представена цялата административна преписка, а не да бъде представена в днешно съдебно заседание част от нея.

По отношение на твърденията на ответната страна считам, че е извършено незаконосъобразно действие, тъй като в ЗМДТ не е упоменато, че този орган има право да извършва каквато и да е корекция. Няма право да изземва лично право на ищеца. С оглед така направеното незаконосъобразно действие и не уведомяване ищеца, нанасят имуществена и неимуществена вреда на ищеца. Неимуществената вреда се изразява в това, че отнемат право на ищеца. Имуществената вреда е, тъй като ищецът живее в гр. София.

Моля да задължите административният орган да приложи правилно закона.

АДВ. Й.: Считам, че с оглед на указанията от съда да се представят доказателства от преписката на ищеца, представените доказателства в днешно съдебно заседание са свързани с доказателствения материал и на друго лице - действие, което е съсобственик, което има пряко отношение към съществото на спора предвид това, че с оглед декларираните от него данни, съответно административният орган е уведомил ищеца и съответно се е породил спора, за който се твърдят направените служебни корекции, за което ние твърдим, че не ощетяват ищеца и второ, че това са действия на административния орган, произтичащи от буквата на закона на чл. 14 от ЗМДТ.

 

Съдът във връзка с направените уточнения на страните намери, че е сезиран с претенцията докладвана в началото на съдебното заседание.

По отношение на доказателствените искания на страните - искането за извършване на съдебно-икономическа експертиза касае установяване на направени от ищеца разходи за транспорт от София до Созопол и обратно и за отделено време на ищеца за проведени срещи със служители на община Созопол и оценката им в паричен еквивалент. Така формулираният въпрос касае установяване на факти, случили се в обективната действителност и не изисква специални знания за тях. Ето защо, съдът счита, че извършването на тази поискана съдебно-икономическа експертиза е недопустимо.

По отношение на поисканата съдебно-счетоводна експертиза, тя също касае установяването на факти, а именно какви партиди са създадени от служителите на община Созопол по декларацията на ищеца Д., както и има ли промени в базата данни на община Созопол за притежаваните от него имоти. Тези факти могат да се установят чрез изискване на справка за това от община Созопол, но и в днешно съдебно заседание адв. Й. отговори, че промени и в партиди и в размера на задълженията не са правени.

Освен това съдът счита, че установяване на броя на партидите не е свързано с главния факт на доказване на имота. Дори и да са създадени две партиди, това не променя факта дали твърдяното действие извършено от община Созопол по служебна корекция на подадената от Д. декларация е законосъобразно както твърди общината или незаконосъобразно както твърди жалбоподателя. Ето защо, съдът счита, че и двете поискани от ищеца експертиза не следва да бъдат допускани.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, включително и представените от ответника декларация по чл. 14 от ЗМДТ и нотариален акт, тъй като същите не са част от административната преписка и няма срок, в който могат да бъдат представени по делото.

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя за извършване на съдебно-икономическа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза по поставените в исковата молба въпроси.

 

АДВ. Н.: Моля да бъде отложено делото за друга дата, с оглед на това да ми се даде възможност да ангажирам доказателства за направения разход от ищеца. За втората експертиза оттеглям искането с оглед направеното признание от ответника.

По така приетите в днешно съдебно заседание доказателства, единственото уточнение, което искам да направя е, че нотариален акт на базата на който се вписва, в имота не отразява съсобственик с Д. Защо приема Община Созопол, че ищецът придобива сграда с прилежащ терен, а ответника твърди обратен вариант?

АДВ. Й.: Във връзка с определението на съда и направените възражения от страна на процесуалния представител на ищеца, правя следните уточнения:

 Видно от данните в нотариалния акт на М.И., същият е придобил ид. части от УПИ, което като номер съвпада изцяло със земята, декларирана от Д. две години по-рано. Същият е придобил ид. части от имот, които той не правилно е декларирал и при следващата декларация административният орган е установил наличието на съсобственост единствено и само върху земята на Д. и лицето М.И.. В тази връзка е и необходимостта от две самостоятелни партиди - едната касаеща собствеността върху сградата, която е различна за двете лица и поради тази причина всяко едно от тях за сградата има самостоятелна партида и второ, партида, която обслужва единствено и само земята и която съгласно чл. 14, ал. 5 ЗМДТ веднъж декларирана като такава, в случая с декларацията на лицето М.И. обслужва всички съсобственици. В този смисъл държа да подчертая, че няма корекция, която да нарушава правата на ищеца затова и административният орган не му е съобщил фактите с нарочно писмо без да го кани и вика за справка.

Моля да се обърне внимание, че административният орган го е уведомил в края на съобщението, че при направена служебна справка по КК на м. Червенка, гр. Черноморец е установил, че ищецът не фигурира дори като собственик и съсобственик в имота, което доказва, че същият не е предприел действия за вписване на имота в СГКК- Бургас, с което той е уведомил ищеца добросъвестно за предприетите действия.

 

Съдът предвид изявленията и становищата на страните,

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.12.2016 г. от 10.10 часа, за която дата страните се считат за уведомени.

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ищеца за следващо съдебно заседание да ангажира доказателства в подкрепа на обстоятелствата, за които искаше да бъде ангажирана съдебно-икономическа експертиза.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: