ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 22.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори април                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1877 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя И.Г.Г. - редовно уведомен се явява адв. Ц.Н. с представено по делото пълномощно.

Ответникът Н.Б.С. – специалист „Репатрация” при Община Приморско - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Ответникът Г.П.В. – специалист „Репатрация” при Община Приморско - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

За ответника Община Приморско - редовно уведомен, представител не се явява.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства от Община Приморско с писмо вх. № 387/15.01.2015г.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Н.: Нямам доказателствени искания. Да се приемат представените доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства с писмо вх. № 387/15.01.2015г. от Община Приморско.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Н.: Моля да уважите жалбата и да отмените ПАМ, както и да уважите предявения иск. По делото не се доказа по безспорен начин дали лицето, наложило принудителната административна мярка, е компетентно да издава такъв вид административен акт. Не се установи при наличието на коя от трите хипотези на чл.171, т. 5, б. „Б” ЗДвП е разпоредено налагането на ПАМ. Считам, че представения от Община Приморско снимков материал не представлява годно доказателствено средство, установяващо дали пътните знаци са поставени по надлежния ред.

Ще представя писмени бележки.

Моля за присъждане на разноските по делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Община Приморско е процесуално легитимен субект да посочва кои лица да извършват тази дейност и наличието на Заповед № 516/25.06.2014г. на Община Приморско легитимира тези функции на кмета. Наложената мярка е незаконосъобразна поради липса на доказателства в насока, че репатрираното МПС е създало опасност за движението по пътищата или е направило невъзможно преминаването на другите участници в движението. Неналичието на основанията, визирани в хипотезите на  чл.171, т.5, б. „Б” ЗДвП, определят незаконосъобразност на наложена мярка, поради което същата следва да бъде отменена.

Считам иска по ЗОДОВ за причинени имуществени вреди за основателен и като такъв следва да бъде уважен.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: