ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На десети декември                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тони П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1877 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя И.Г.Г. - редовно уведомен се явява адв. Ц.Н.-представя пълномощно.

За ответника Община Приморско - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника Н.Б. С. – специалист „Репатрация” при Община Приморско - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника Г.П.В. – специалист „Репатрация” при Община Приморско - редовно уведомен, представител не се явява.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Тони Петрова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на И.Г. *** против ПАМ наложена на основание чл.171, т. 5, б. „б” ЗДвП и обективно съединен иск по чл.1, ал.1 ЗОДОВ.

 

Адв. Н.: Поддържам жалбата. Схемата на общината е много неясна и за това представям разпечатка от Google map, за да обясня къде е паркирал доверителят ми в конкретния случай, от която е видно, че там няма знак за забрана на паркирането. Моля да уважите доказателственото искане по т. 3 от жалбата.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че не следва да бъде възприета и приобщена към доказателствата по делото разпечатката от интернет, тъй като не е доказателство предявено по предвидения ред по АПК. Ако съдът го допусне, при решаване на делото по същество, моля да има предвид това мое уточнение. Считам, че следва да се изиска от Община Приморско справка, удостоверяваща наличните пътни знаци към датата на репатрирането, в участъка на репатрираното МПС, като към същата да се съдържа протокол, удостоверяващ датата на поставянето на тези знаци. Не следва да се уважава искането по т. 3 от жалбата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание разпечатка от Google map.

 

ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Приморско да представи справка удостоверяваща наличните пътни знаци към 17.08.2014г. - датата на репатриране на лек автомобил,  марка „Шевролет”, модел „Епика”, с рег.№ А8429ВХ, в участъка на репатрираното МПС – гр. Приморско, ул. „Перла” № 10, като същата съдържа протокол, удостоверяващ датата на поставянето на тези знаци, както и изрично писмено да посочи основанието, на което е бил репатриран автомобила, в 7-дневен срок от уведомяването.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането по т. 3 от жалбата като неотносимо към предмета на спора.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.04.2015 година от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: