ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1876 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.А., редовно призован, се явява лично и с адвокат П., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО  Началник на група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

С молба вх. № 17.10.2018 г. жалбоподателят моли  да бъде допусната до разпит като свидетел М.А.Я. при условията на довеждане за доказване на липса на редовно връчване на процесните наказателни постановления в периода 2002-2008 г.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. Ще искаме разпит на свидетеля. Други доказателства няма да сочим.

Оспорвам изцяло представената преписка от сектор „Пътна полиция“.

АДВОКАТ П.: Моля да бъде задължен ответникът да представи доказателства за връчване съобщения на доверителя ми съгласно чл. 5, т. 3 от Наредба № I-139/2002 г.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Искането на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства относно факти, касаещи връчване на наказателни постановления следва да бъде отхвърлено като недопустимо, тъй като редът за връчване на наказателни постановления е регламентиран в ЗАНН и удостоверяване на връчване на наказателни постановления не може да бъде извършвано с гласни доказателствени средства.

Отделно от това, за изясняване на фактите по спора съдът намира, че за следващо съдебно заседание ответникът следва да бъде задължен да представи заверен препис от Наказателно постановление №555/01.04.2005г. на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – гр.Бургас.

Следва да предостави информация представил ли е жалбоподателят пред компетентните органи удостоверение за преминато допълнително обучение рег. № 216/2007 г., издадено от ЕТ „СИ-ЕМ-ВИ“ – В.К.“ – гр. Бургас.

Следва да представи информация относно следното обстоятелство – жалбоподателят връщал ли е свидетелство за управление на МПС във връзка с изпълнение на акт на съд и ако го е връщал на коя дата го е сторил това. Впоследствие след изтърпяване на наказание лишаване от право да управлява МПС получил ли свидетелството за управление на МПС.

По делото следва да бъдат представени всички талони, издадени на жалбоподателя, както и да бъде посочено или респективно представено основанието за издаване на нов талон на 21.04.2016 г.

Ответникът следва да посочи на какво основание и въз основа на какви данни в Наказателно постановление № 9614/28.09.2010 г., издадено от сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – гр. Бургас е отразено, че към дата 29.10.2010 г. на водача остават 31 контролни точки.

Ответникът следва да представи и извадка от картона на водача, в която евентуално е отразявано възстановяване на контролни точки, полагане на изпити и предоставяне след положен изпит на пълен обем контролни точки, ако се има предвид, че в посоченото наказателно постановление към 29.10.2010 г. са останали 31 контролни точки, а според оспорената заповед към датата на влизане в сила на последното наказателно постановление, посочено в обстоятелствената й част – 25.01.2008 г., са отнети общо 61 контролни точки.

Съдът намира за основателно искането на пълномощника на жалбоподателя ответникът да бъде задължен да представи доказателства за връчване съобщение на доверителя му съгласно чл. 5, т. 3 от Наредба № I-139/2002 г.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи документите, посочени в обстоятелствената част на определението и доказателства за връчване съобщение на жалбоподателя съгласно чл. 5, т. 3 от Наредба № I-139/2002 г.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че при неизпълнение на това задължение в срок ще му бъде наложена санкция.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.10.2018 г. от 11:00 часа, за която дата страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ