ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,02.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На втори декември                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1876 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.А.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът - директор на дирекция „Управление на общинска собственост” при Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Д. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Възразявам за даване на ход на делото. Считам, че жалбата е недопустима, тъй като това е писмо на директор дирекция „Управление на общинска собственост” при Община Бургас и считам, че не е административен акт подлежащ на обжалване. Освен това писмото не е адресирано до жалбоподателя, а е адресирано до началника на Общинска служба по земеделие гр.Бургас, поради което считам, че жалбата е недопустима.

По принцип съдът счита, че съдържанието на волеизявлението на органа определя качеството му - дали се касае за административен акт или не, а не обстоятелството, че е оформено като писмо. В конкретния случай относно допустимостта, съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт, поради което и предвид липсата на пречки за движение на делото, на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д. – Считам жалбата за основателна. Моля да я уважите по основанията посочени в нея. Считам, че акта е издаден от некомпетентен орган.

Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. Оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля, да приемете представената от община Бургас административна преписка. Нямам доказателствени искания.

Относно посочения в оспореното писмо нотариален акт искам да заявя, че специално съм търсила този нотариален акт, но при нас го няма. Предполагам, че просто са го посочили от съдебните решения и няма представени копия. Единствено от дирекция Управление на общинска собственост” при Община Бургас са направили справка в Агенция по вписванията и само това имаме като информация.

АДВОКАТ Д. – Има такъв нотариален акт, ще го представя.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.11 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя най-късно до следващото съдебно заседание да представи удостоверение за наследници на А.В.Д., както и заверено копие от нотариален акт № 111/22.08.2007г., том ІV, нот.д.№186/2007г. на нотариус с рег.№255.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.01.2015г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: