ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.10.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети октомври                     две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1875 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,20 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.Т.Г. - редовно уведомена, се явява лично и с адв. С., представя пълномощно.

          За ответника - директор на РИОСВ Бургас - редовно уведомен, се явява юк. М., представя пълномощно.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Д.Т.Г. *** против заповед № ЧР-0185/05.07.2018 г. на директора на РИОСВ Бургас, с която на основание чл.106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител/ЗДС/, е прекратено служебното й правоотношение на длъжност директор на Дирекция  „Превантивна дейност”, считано от датата на връчване на заповедта - 05.07.2018 г.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

Адв. С.: Изцяло поддържам подадената жалба. Запознали сме се със административната преписка. Моля да се приемат събраните до момента доказателства. Представям справка от НОИ, от която е видно дали жалбоподателката реално е назначена и осигурена от работодателя си за съответния месец. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

юк. М.: Оспорваме жалбата. Представили сме административната преписка, като моля същата да бъде приета. Моля да се приеме представеното доказателство. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и представеното в днешно съдебно заседание извлечение от НОИ за осигуреното лице по ПИК.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. С.: Уважаема г-жо председател, считам заповед № ЧР-0185/05.07.2018 г. на директора на РИОСВ Бургас, с която е прекратено служебното правоотношение на Д.Т.Г., за незаконосъобразна и неправилна. Издадената заповед е в противоречие с материалния закон и е в съществено нарушение на административнопроизводствените правила, както и с целта на закона. Жалбоподателката се е явила надлежно съгласно нормата на чл. 122, ал. 1 ЗДСл на работното си място за възстановяване на държавната й служба. От административния орган обаче вместо да бъде допусната на служебното си място и да й бъдат поставени задачи още с факта на явяването си е била назначена и уволнена. Цитираната промяна, свързана с премахване на длъжността, визирана в обжалваната заповед, е съгласно утвърдено ново длъжностно разписание, което не засяга правото на жалбоподателката да бъде възстановена на длъжността й и не може да обоснове извод  за съкращаване на длъжността. Налице е обединяване на длъжности, като са запазени функциите, които тя е изпълнявала преди уволнението. Предпоставките съгласно чл. 106, ал.1, т. 2 ЗДСл не са налице. Не е налице пълно премахване на функциите и задачите на длъжността или такова, което значително да изменя същите и в тяхната съвкупност и изискванията за тяхното осъществяване да се налага извод за коренно различна и нова длъжност. Изпълненото съдебно решение е чисто формално, като в същия час и ден, в който е назначена на работа, жалбоподателката е била уволнена и тези обстоятелства сочат единствено на извода, че оспорената заповед противоречи на целта на закона, тъй като правомощията на органа по назначаването са превратно упражнени и са заобиколени законовите последици от отмяната на административния акт и в нарушение на правото на незаконно уволнения служител да бъде действително възстановен на длъжността си. Отделно от това са нарушени и принципите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 АПК и поради това Ви моля да отмените заповед № ЧР-0185/05.07.2018 г. на директора на РИОСВ Бургас като незаконосъобразна и неправилна, издадена в противоречие с материалния закон и при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и целта на закона. Моля да ни присъдите направените по делото разноски, като представям списък на разноските и доказателства за плащането им. Моля за срок, в който ще представя и писмена защита.

 

юк. М.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Съображения затова бих искала да изложа в писмени бележки. Моля за 7-дневен срок.  Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

жалбоподателката: Трудовият ми стаж е протекъл почти изцяло в тази инспекция. Била съм уволнена дисциплинарно, три години и три месеца близо изчаквах, за да имам окончателно решение, което съдебно решение в крайна сметка не е изпълнено от работодателя ми. Въпросният ден едновременно в 10:00 часа ми бе връчена заповед за назначение, предизвестие и съкращение. Моля да отмените процесната заповед.

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: