ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 2629                      01  октомври 2018 година                     гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в открито заседание  на двадесет и четвърти октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                        Съдия:  Златина Бъчварова

 

като разгледа   административно дело № 1874 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на Г.Н.Г. ***, против отказ на началника на областен отдел/ОО/ „Автомобилна администрация“/АА/ Бургас, да му издаде удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

Жалбоподателят, редовно уведомен, се явява лично. Поддържа сезиращата съда жалба и уточнението към нея. Твърди, че неправилно началникът на ОО „АА“ Бургас е отказал да му издаде удостоверение  за водач на лек таксиметров автомобил, тъй като свидетелството му за управление на МПС е било иззето неправомерно. Съдът отменил заповедта, с която му било отнето СУМПС и той подал документите, но те не били приети, тъй като решението не било влязло в сила и той не разполагал със СУМПС. Отишъл отново да подаде документите за издаване на удостоверението, но същите му били върнати, тъй като срокът за това бил до 30.06.2018 г., а решението влизало в сила след тази дата. Твърди, че е представил всички необходими документи, но не е подал заявление, към което да ги приложи. Иска да се отмени отказа и да му бъде издадено удостоверението, без да полага изпит. Представя доказателства.

Ответникът- началник на областен отдел/ОО/, „Автомобилна администрация“ Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В представено становище сочи, че в ОО „АА“ Бургас, не е постъпвало заявление от Г.. Сочи, че срокът за продължаване действието на издадените удостоверения „водач на лек таксиметров автомобил“ е бил до 30.06.2018 г. Сочи, че заявления са били приемани и на 30.06.2018 г., вкл., независимо, че е било неработен ден/събота/, но такова не е постъпило от Г.. Твърди, че водачите на таксиметрови услуги са започнали да подават такива заявления още през декември 2017 г. Счита, че на жалбоподателя не е отказано издаване на удостоверение „водач на лек таксиметров автомобил“, защото той не е подал заявление за това. Представя административната преписка. Не ангажира допълнителни доказателства.

Съдът, като взе предвид твърденията и доводите на страните, събраните по делото доказателства и съобрази закона намира, че  жалбата е недопустима за разглеждане по същество по следните съображения:

С решение №1145 от 08.06.2018 г., постановено по адм.дело № 749/2018 г. по описа на Административен съд Бургас, е отменена заповед №18-0769-000588 от 13.03.2018 г. на началник група, сектор „Пътна полиция“, ОД МВР Бургас, с която на Г.Г. е приложена принудителна административна мярка по чл.171, т.4 ЗДвП- иззето е СУМПС, поради отнемане на всички контролни точки, тъй като не е изпълнил задължението си по чл.157, ал.4 ЗДвП. Решението е влязло в сила на 03.07.2018 г./л.28-32 от делото/.

Съобразно нормата на чл.24, ал.3 от Закона за автомобилните превози/ЗАвтП/ ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил на лице, което отговаря на изискванията по ал. 3, т. 1 - 4 и успешно е положило изпит по теми, определени с наредбата по чл. 12а, ал.5. Удостоверението се издава за срок 5 години. Валидността на удостоверението може да се продължи за нов срок от 5 години без полагането отново на изпит, ако лицето отговаря на изискванията по ал. 3, т. 1 - 4 и е подало заявление за преиздаване в 14 -дневен срок преди изтичането на валидността на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил. А в параграф § 7, ал.2 ПЗР към Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси/ДВ, бр.32/2016 г., в сила от 01.01.2017 г./, изрично се сочи, че удостоверенията на водачите на леки таксиметрови автомобили, издадени по реда на наредбата по чл. 12а, ал. 5 до влизането в сила на този закон, запазват действието си до 30 юни 2018 г.

От публикуваното на 29.06.2018 г. съобщение на страницата на  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е видно, че таксиметровите шофьори изрично са уведомени, че законовият срок на старите удостоверение на таксиметровите водачи изтича до края на месеца, т.е. до 30.06.2018 г. В съобщението се сочи, че заявленията за преиздаване на удостоверенията ще бъдат приемани до 15.00 часа на 30.06.2018 г./събота, неработен ден/ във всички офиси на ИА „АА“,  които ще работят извънредно. Сочи се също, че ще бъдат приемани заявления, които не са окомплектовани, като тези удостоверения ще бъдат издаване след представянето на всички необходими документи. Таксиметровите водачи са предупредени, че тези, които не са подменили удостоверенията си до 30.06.2018 г., следва да се явят отново на изпит за придобиване право да упражнят професията./л.15 от делото/.

В конкретния случай, жалбоподателят е следвало да подаде заявление като приложи към него необходимите документи, включително и решението на Административен съд Бургас, което към този момент, преди 30.06.2018 г., когато твърди, че е посетил ОО „АА“, за да поиска преиздаване на удостоверението му, не е било влязло в сила. След влизане в сила на съдебното решение, с което е отменена като незаконосъобразна заповедта, с която му е отнето СУМПС, е следвало вече към подаденото заявление да представи и СУМПС, което по силата на влезлия в сила съдебен акт му е било върнато. Жалбоподателят обаче не е подал заявление до административния орган, обстоятелство което той не оспорва, „като не ми бе казано, че трябва да подам заявление“.

В становището си административният орган също сочи, че не отказал на жалбоподателя издаване на удостоверение „водач на лек таксиметров автомобил“, тъй като изобщо същият не е заявил желанието си за това чрез подаване на  заявление, към което да приложи изискуемите документи.

Налага се извода, че органът изобщо не е бил сезиран от жалбоподателя и следователно не дължи произнасяне.

По изложените съображения жалбата е лишена от предмет, поради което следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

По тези съображения и на основание чл.159, т.1 АПК, Административен съд Бургас, осми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.Г. ***, против отказ на началника на областен отдел/ОО/ „Автомобилна администрация“ Бургас, да му издаде удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1874/2018 г. по описа на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва, в 7- дневен срок от съобщението за изготвянето му,  пред Върховния административен съд на Република България.

                                                                  СЪДИЯ: