ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 23.10.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1873 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

За жалбоподателяРаст Груп“ ООД, редовно призован, се явява адв. П., с представено по делото пълномощно от днес.

За ответника по оспорваненачалник на отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“ в Главна дирекция „Фискален контрол“ ПРИ ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юк. ст. юк. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Делото е образувано по повод жалба от „Раст Груп“ ООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-364-0345662/27.06.2018 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“ в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на основание чл.186, ал. 1, т.1, б. „а“ ЗДДС е разпоредено „запечатване на търговски обект – спортен клуб „Бъдеще“, находящ се в гр. Бургас, парк „Езеро“ и е забранен достъпа до него за срок от 15/петнадесет/ дни.

 

Адв. П.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства. Да се приеме административната преписка. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. Д.: Оспорваме така подадената жалба. Моля да се приеме административната преписка. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. П.: Уважаеми г-н председател, по изложените подробно в жалбата доводи моля да отмените заповедта като незаконосъобразна, алтернативно моля да измените заповедта, с която да намалите наложения срок за ПАМ - запечатване на дружеството за срок не по-голям от три дни. Изложила съм подробни основания за това в жалбата.

Юк. Д.: Уважаеми г-н председател, считам, че издадената заповед е правилна и законосъобразна. Наложеният срок за запечатване считам, че е основателен, тъй като дружеството има извършени две нарушения – не само неиздаване на касов бон, но е открита и разлика в касата. Това довежда до извода, че не се издават фискални бонове не само в момента на проверката, а и преди това. Считам, че по съставянето не са допуснати процесуални нарушения. Моля да оставите в сила заповедта.

реплика на адв. П.: Във връзка с току що изложеното от колегата искам да заявя, че разликата в касовата наличност не е основание за налагането на ПАМ – запечатване на обект. Считам, че едно такова предположение от страна на органа не може да бъде основание за продължителността на мярката или за налагането й.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,05  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: