ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седми ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1873 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Автомаркет“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че на 06.11.2017г. по делото е постъпила молба подписана от законния представител на жалбоподателя, в която е заявено, че обжалваните постановления са отменени от териториалния директор на ТД на НАП Бургас, поради което жалбоподателя е заявил, че оттегля жалбата си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля да прекратите административното производство. Считам, че са налице основанията на чл.159, т.8 от АПК.

Представям и моля да приемете заверен препис на решение №125/06.07.2017г. на ТД на НАП, с което е отменено постановление за налагане на обезпечителни мерки на публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, видно от което същото е връчено надлежно на упълномощен представител на жалбоподателя на 04 или на 07.09.2017г. и дата на печата 10.08.2017г.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА решение № 125/06.07.2017г. издадено от директора на ТД на НАП Бургас, както и административната преписка.

 

СЪДЪТ, като взе предвид направеното изявление на жалбоподателя за оттегляне на жалбата поради това, че с представеното в днешното съдебно заседание решение на директора на ТД на НАП Бургас процесното постановление за налагане на обезпечителна мярка е отменено, и като отчете, че е спазен реда на чл.155, ал.3 от АПК, приложим в производството съгласно §2 от ДР на ДОПК, на основание чл.159, т.8 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Автомаркет“ ЕООД, ЕИК 119672931, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. Б. №3, представлявано от управителя Н.Х.К.срещу мълчаливо потвърждение на директора на ТД на НАП Бургас, с което е потвърдено постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ С170020-022-0000550/17.01.2017г. издадено от публичен изпълнител към ТД на НАП Бургас, офис Сливен – Й.П., по изпълнително дело № 20140001460/2014г. по описа на ТД на НАП Бургас поради оттеглянето ѝ.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1873/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок, който за жалбоподателя тече от съобщаването, а за ответника от днес.

 

                                                                  Съдия:

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.48 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: