ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 24.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и четвърти  октомври           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1873  по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ РЕНЕСАНСЕООД Г.Т.- редовно  и своевременно призован, не  се явява и не изпраща  представител.

         ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС - редовно  и своевременно призован не се явява и не изпраща представител.

         Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГОДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК съдът извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „РЕНЕСАНС“ ЕООД, с ЕИК 101663444, със седалище и адрес на управление: с.Равадиново, атракционен комплекс „Замъка“, представлявано от Г.К.Т. против Заповед № 2121/17.08.2016г. на заместник директор на ТД на НАП гр.Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ „Запечатване на обект“ – атракционен комплекс „Замъка“, находящ се в с.Равадиново, за срок от 15 календарни дни.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

         Съдът констатира, че по делото е постъпило писмо от ТД на НАП гр.Бургас с вх.№ 9160/30.09.2016 година, с което по делото  са представени писмени документи относно обстоятелството за връчване на оспорената заповед на жалбоподателя.

Съдът намира,  че писмените доказателства са относими към предмета на делото, поради което

 

     О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  изпратеното писмено доказателство от ТД на НАП гр.Бургас с писмо вх.№ 9160/30.09.2016 година.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:37 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: