П Р О Т О К О Л

 

Година 2017, 19.10.                                                                  град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІІ-ти административен състав

На деветнадесети октомври                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

      2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар:  Кристина Линова 

Прокурор: Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1872 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:07 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  БУРГАСКА АСОЦИАЦИЯ „ВЪНШНА РЕКЛАМА“, редовно призован,  представлява се от М.Д., който се явява лично и адв.Д., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР, редовно призован, не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура Бургас се представлява от прокурор Манев.

 

Становище по хода на делото:

Адв.Д.: Нямаме възражения по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА.

        

         Производството е образувано по жалба на сдружение с нестопанска цел „Бургаска асоциация външна реклама“ (БАВР), представлявано от М.Л.Д.против Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градско обзавеждане и рекламна дейност на територията на Община Несебър, приета от Общински съвет – Несебър с Решение № 476, Протокол № 13/19.12.2008г., изменена и допълнена с Решение № 735 – Протокол № 21/30.09.2009г.

         С молба с вх.№ 7442 от 18.07.207г. жалбоподателят прави уточнение, че предметът на жалбата остава и е отмяна на цялата Наредба № 10 на Община Несебър.

 

         Становище по жалбата и по доказателствени искания:

 

Адв.Д.: Поддържаме жалбата. Освен представените, други доказателства няма да сочим. Да се приключи събирането на доказателства.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата. Да се приемат представените.

 

Съдът счита, че следва да бъдат приети представените по делото и с административната преписка писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото представените до момента писмени документи.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и предвид на това, че няма искания за събиране на други доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.Д.: Считам, че подадената жалба от представляваното от мен дружество е основателна, тъй като от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че приетата Наредба, атакувана с подадената жалба, е приет в нарушение на чл.26-28 от  ЗНА, като считам, че в подадената жалба са изложени подробни мотиви и поради тази причина няма да се спирам подробно.

Моля да отмените атакуваната Наредба, като считам, че е в нарушение изцяло по административнопроизводствените правила.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за неоснователна. Не е налице незаконосъобразност по приетата Наредба от Общинския съвет, както в посочените в жалбата конкретни текстове, така и сочените процесуални нарушения по приемането на Наредбата като цяло.

Реплика на адв.Д.: Относно становището на прокурора следва да заявя, че от събраните по делото доказателства не бяха приети и представени мотиви за приемането на Наредбата. Няма също така и обявяване на Наредбата, както е изискването по закон. Ето защо считам, че становището на прокурора е неправилно.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Бих исках и аз да кажа нещо, но представям и моля да приемете писмените ми бележки.

        

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: